Informacja Starosty Jasielskiego

Działając na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Starosta Jasielski informuje, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamierza wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1144, w celu założenia i przeprowadzenia odcinka doziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV”, w ramach zadania „Przebudowa L.SN 15 kV Niegłowice – Bączal odcinek od stanowiska słupowego nr 4 do 21 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Trzcinica 3, 8 Zajączkowice na linię kablową doziemną”.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wskazanej nieruchomości do zgłoszenia się do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w terminie 2 miesięcy liczonych od daty ukazania się przedmiotowej informacji.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte wyżej wskazane postępowanie.