Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaśle podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Oznaczenie
nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenne

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

(netto) 

Tryb sprzedaży

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuję pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 19/9 o pow. 0,0198 ha, położona
w Jaśle, obręb nr 04 Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr

KS1J/00062976/6.

 

 

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, m. Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo – Składowa – Część Południowa  działka ewid. nr 19/9 położona jest w całości w terenach oznaczonych jako PS – tereny produkcji, usług i zaplecza technicznego. 

 

Działka ewid. nr 19/9  o powierzchni 0,0198 ha jest niezabudowana, stanowi wąski wydłużony fragment gruntu, teren jest płaski. Wzdłuż zachodniej granicy działki usytuowane jest ogrodzenie z siatki stalowej , przynależne do działki sąsiedniej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty o charakterze przemysłowym, magazynowym oraz usługowym. W odległości około 400 m  na wschód przebiega droga krajowa nr 28. 

15 008,00 zł

 

Sprzedaż w trybie przetargowym

 

do dnia  29 lipca 2020 r.