Wykaz

powierzchni użytkowej  przeznaczonej do wynajęcia

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu
w Jaśle podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

 

Oznaczenie
nieruchomości

według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

 

   

Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia

Przeznaczenie powierzchni użytkowej

Wysokość miesięcznego czynszu najmu
 (netto)

Termin wnoszenia

opłat

 

 

 

Zasady aktualizacji opłat

Dodatkowe informacje

 

Nieruchomość gruntowa zabudowania oznaczona
w ewidencji  gruntów
i budynków jako działka ewid. nr 520/2 o pow. 0,0280 ha, położona
w Jaśle, obręb nr
08-Centrum, dla której
Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr

KS1J/00062721/4

 

57,50 m² powierzchni użytkowej, mieszczącej się na parterze budynku

Prowadzenie działalności gospodarczej - usługowej

21,00 zł/m²

Czynsz najmu  płatny będzie miesięcznie,
na podstawie faktur  wystawionych przez wynajmującego, płatnych w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania  przez najemcę.

 

Czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji,
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS
w Monitorze Polskim

 

 

 

 

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 5 lat