Zarząd Powiatu w Jaśle 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych, 

zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie,  

z przeznaczeniem na garaże

Przedmiotem przetargu są trzy pomieszczenia użytkowe (garaże), mieszczące się w budynku zlokalizowanym na działce ewid. nr 525/6 położonej w Nowym Żmigrodzie, przy ul. Gorlickiej.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie pomieszczenia (garażu)

 

Powierzchnia w m2

 

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza miesięcznego  czynszu najmu netto
w zł/m2

 

Czasookres umowy najmu

 

Minimalne postąpienie

Działka ewid. nr 525/6 położona w

Nowym Żmigrodzie

Garaż nr 6

16,20 m2

garaż

3,50 zł/m2

1 rok

1,00 zł/m2

Działka ewid. nr 525/6  położona w

Nowy Żmigród

Garaż nr 7

16,20 m2

garaż

3,50 zł/m2

1 rok

1,00 zł/m2

Działka ewid. nr 525/6 położona w Nowy Żmigród

Garaż nr 8

16,20 m2

garaż

3,50 zł/m2

1 rok

1,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. pokój nr 215, II piętro Starostwa Powiatowego w Jaśle (wejście do budynku oznaczone W2, należy dzwonić domofonem z napisem geodezja) w godzinach:

900 – garaż nr 6

930 – garaż nr 7

1000 – garaż nr 8

Przetarg przeprowadza się na każde pomieszczenie użytkowe (garaż) oddzielnie.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazuje:

  1. Dowód osobisty  (w przypadku osoby fizycznej),
  2. Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej bądz osoby prawnej),
  3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

Osoby uczestniczące w przetragu są zobowiązane do zakrycia nosa oraz ust w trakcie przetargu.

Pomieszczenia użytkowe (garaże) będące przedmiotem przetargu nie są zaopatrzone w energie elektryczną, ogrzewanie oraz wodę. Najemca pomieszczenia użytkowego, we własnym zakresie, będzie zobowiązany do utrzymywania w porządku i czystości placu przed  garażem, w tym do jego odśnieżania.  

Za najem pomieszczenia użytkowego (garażu) zostanie ustalony miesięczny czynsz najmu, w oparciu o stawkę za 1 m2  wynajmowanej powierzchni  ustalonej w przetargu. Kwota czynszu najmu zostanie powiększona o podatek VAT według stawki jaka będzie obowiązywać w dniu podpisania umowy najmu.

Czynsz najmu należy uiszczać w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane są zobowiązane zapoznać się ze stanem technicznym pomieszczenia użytkowego (garażu). Pomieszczenie użytkowe (garaż) przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu, ze względy na stan techniczny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pod numerem telefonu: 13 44-864-76.

Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Jaśle.