OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu w Jaśle

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

tel. 13 44-864-76

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid.
nr 315/2 położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn.

Działka ewid. nr 315/2 położona w Przysiekach w części w jakiej porośnięta jest drzewami (gatunek: jabłoń domowa), została podzielona na 13 sektorów. Do zakupu pozostały drzewa rosnące
w następujących sektorach:

Nr sektora

Ilość drzew (gatunek: jabłoń domowa)

Cena wywoławcza

(w zł) netto

Wysokość minimalnego postąpienia

( w zł)

Termin przetargu

6.        

50

50,00

5,00

20 października 2020 r. godz. 9:00

7.        

60

60,00

5,00

   20 października 2020 r. godz. 9:15

8.        

58

58,00

5,00

20 października 2020 r. godz. 9:30

9.        

46

46,00

5,00

20 października 2020 r. godz. 9:45

10.     

55

55,00

5,00

   20 października 2020 r. godz. 10:00

11.     

56

56,00

5,00

   20 października 2020 r. godz. 10:15

12.     

45

45,00

5,00

   20 października 2020 r. godz. 10:30

13.     

49

49,00

5,00

   20 października 2020 r. godz. 10:45

Drzewa rosnące w sektorach nr 1, 2, 3, 4 i 5 zostały sprzedane w przetargu który odbył się w dniu
5 sierpnia 2020 r.

Drzewa należy odebrać z nieruchomości (wyciąć oraz usunąć) do dnia: 28.12.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. na terenie działki ewid. nr 315/2 położonej
w Przysiekach.

Na załączniku graficznym oznaczono sektory na jakie została podzielona część działki ewid. nr 315/2, zaś kolorem żółtym oznaczono ciąg komunikacyjny (dojazd) dla poszczególnych sektorów.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane są zobowiązane dokonać oględzin
w terenie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazuje:

 1. Dowód osobisty  (w przypadku osoby fizycznej),
 2. Pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej i osoby prawnej),
 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Osoba przystępująca do przetargu będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, iż zapoznała się z projektem umowy kupna-sprzedaży, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Obowiązkiem Kupującego jest:

 1. zakup wylicytowanych drzew a następnie we własnym, zakresie ich wycinka i odebranie z terenu (sektora). Wycinka drzew powinna nastąpić na wysokości nie wyższej niż 10 cm od poziomu terenu,
 2. zagospodarowanie we własnym zakresie zakupionego drewna.
 1. Wycinki należy dokonać pod następującymi warunkami:
 2. za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia oraz nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący,
 3. wycinka drzew nie może spowodować w szczególności przerw w komunikacji, jak również
  w dostawie energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej,
 4. w razie konieczności odłączenia w/w linii Kupujący powinien dokonać tego na własny koszt i we własnym zakresie,
 5. z chwilą przystąpienia do ścinania drzew, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody, tak w stosunku do osób, nieruchomości na której rosną przedmiotowe drzewa, jak i do innych właścicieli urządzeń i nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania.

Usunięcia drzew (jabłoni domowych) należy dokonać w sposób nie kolidujących z pozostałym zadrzewieniem. Pozostałe gatunki drzew rosnące na działce ewid. nr 315/2 nie podlegają usunięciu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.

Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 13 44-864-76 w godz. 7:30 do 14:30.

                                                                                   

Załączniki:

- Projekt umowy

- Klauzula RODO

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jasielski z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło;
 • administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 13 44-864-23, osobiście: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
 • administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki
  z działki ewid. nr 351/2 położonej w Przysiekach.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 351/2 położonej w Przysiekach.
 • Państwa dane mogą przetwarzać podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.