Zapytanie ofertowe

na wykonanie aktualizacji

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

dla budynku użyteczności publicznej

 położonego w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

 1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku użyteczności publicznej, położonego w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12, w oparciu
o istniejącą instrukcje bezpieczeństwa pożarowego z 2015 r.

W budynku mieści się siedziba Zarządu Zlewni w Jaśle, Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle.

Instrukcja   Bezpieczeństwa   pożarowego   powinna   zawierać pełen zakres wynikający 
 z  §  6 Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w sprawie ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  2010  r.  nr 109 poz. 719).

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją przedmiotowego budynku, w formie papierowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2020 r.

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- opracowanie przedmiotu zamówienia w wersji papierowej – cztery egzemplarze oraz elektronicznej - płyta CD,

- przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających, iż posiada on uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, bądź też zatrudnia co najmniej jedną osobę posiadającą takie uprawnienia. 

Wskazana jest wizja lokalna obiektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

III. Postanowienia ogólne:

- przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz należytą starannością.

- zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

- unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony wykonawcy lub do roszczeń
o zawarcie umowy.

- zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- termin płatności: 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

 1. Podpisany przez Oferenta skan oferty na formularzu (zał. nr 1) należy przesłać
  na adres e-mailowy Zamawiającego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 04.11.2020 r.
 2. Oferty można przesłać również pocztą bądź dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło i złożyć z skrzynce z napisem Kancelaria ogólna Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku położonego w Jaśle przy ul. Modrzejewskiego 12 w” w terminie do dnia 04.11.2020 r.  do godz. 15:00. Oferty przesłane pocztą musza wpłynąć do siedziby Zamawiającego do dnia 04.11.2020 r.
 3. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia bądź oświadczenie
  o zatrudnianiu osób posiadających takie uprawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt.
 4. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym
  w Jaśle.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia.
 3. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 4. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.
 7. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl
  i na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej Starosta Powiatowego w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaśle pod nr tel. 13 44-864-76.
TytułTypRozmiarDodany przez
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożaroweg Modrzejewskiego 12pdf1,003.00 KBPaulina Niszczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30, październik 2020 10:30 Paulina Niszczak