OBWIESZCZENIE O PISEMNYM II PRZETARGU OFERTOWYM

Zarząd Powiatu w Jaśle

  1. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

Strona internetowa: www.powiat.jaslo.pl

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NA

wycinkę 22 sztuk drzew rosnących na terenie działki ewid. nr 1791/15 położonej w Trzcinicy (teren objęty ochroną konserwatora zabytków).

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na terenie działki ewid. nr 1791/15 położonej w Trzcinicy, stanowiącej część zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-45 z dnia 04.07.1984 r. , zgodnie z decyzją znak: K-IRN.5147.43.2020.BJ z dnia 12.06.2020 r. wydaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie teren ten jest użytkowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

Lp.

Gatunek drzewa:

Oznaczenie drzewa
w terenie

Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm:

Uwagi

1.        

Klon

1

250 cm

złom

2.        

Klon

2

150 cm

złom

3.        

Jesion

3

170 cm

wywrot

4.        

Kruszyna

4

50 cm

wywrot

5.        

Jesion

5

165 cm

wywrot

6.        

Jesion

6

125 cm

wywrot

7.        

Kasztanowiec

8

245 cm

Suchy, złom

8.        

Dąb

9

- cm

Leży częściowo w stawie, spróchniały

9.        

Klon

10

250 cm

złom

10.     

Dąb

11

370 cm

Zaburzona statyka

11.     

Klon

12

195 cm

złom

12.     

Świerk pospolity

13

160 cm

martwy

13.     

Świerk pospolity

14

130 cm

martwy

14.     

Jesion

15

180 cm

wywrot

15.     

Akacja

16

220 cm

wywrot

16.     

Klon

17

250 cm

złom

17.     

Olcha

18

80 cm

martwa

18.     

Olcha

19

60 cm

martwa

19.     

Olcha

20

70 cm

martwa

20.     

Olcha

21

90 cm

martwa

21.     

Olcha

22

95 cm

martwa

22.     

Klon

23

190 cm

Zaburzona statyka

Wycinki drzew należy dokonać w terminie: do dnia 28.12.2020 r.

 

  1. Wymagania szczegółowe:

 

Zamawiający zleca przeprowadzenie wizji w terenie, która umożliwi zapoznanie się ze specyfiką zadania i przygotowanie oferty uwzględniającej panujące w terenie warunki.

Drewno pozyskane z wycinki drzew podlega sprzedaży Wykonawcy prac, za cenę wskazaną w formularzu ofertowym. Szacunkowa miąższość drewna pozyskanego w wyniku wycinki 22 sztuk drzew wynosi: 54,62 m3

Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

- posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia o charakterze zbliżonym do niniejszego

- dysponować potencjałem osobowym do realizacji zamówienia – prace związane z prowadzeniem wycinki wykonywane muszą być przez osoby które posiadają stosowne uprawnienia do realizacji w/w prac tj. osoby posiadające uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych.

- posiadać niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niezbędne uprawienia do jego obsługi.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracach przy wycince drzew z terenu wpisanego do rejestru zabytków na podstawie pozwolenia konserwatora zabytków.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- usunięcie 22 sztuk drzew (pniaki po ściętych drzewach muszą mieć nie więcej niż 10 cm ponad poziom terenu), rosnących na terenie działki ewid. nr 1791/15 położonej w Trzcinicy (drzewa zostały oznaczone w terenie),

- uporządkowanie terenu po wycince (wszystkie pozostałości po wycince tj. trociny, resztki drewna, gałęzie wykonawca jest zobowiązany uporządkować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt w ramach niniejszego zamówienia),

- zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew za cenę wskazaną w formularzu ofertowym.

 Wycinki należy dokonać pod następującymi warunkami:

- za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia oraz nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- ścinanie drzew nie może spowodować w szczególności przerw w komunikacji, jak również w dostawie energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej, w razie konieczności odłączenia w/w linii Wykonawca powinien dokonać tego we własnym zakresie, z chwilą przystąpienia do ścinania drzew Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody, tak w stosunku do nieruchomości na której rosną przedmiotowe drzewa, jak i do innych właścicieli urządzeń i nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania. drzew należy usuwać w taki sposób aby nie doszło do uszkodzenia drzew rosnących w ich sąsiedztwie oraz zniszczenia podłoża.

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

 Podpisany przez Oferenta skan oferty na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na e-maila Zamawiającego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), do Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, w terminie do dnia 09.12.2020 r. w tytule wiadomości należy podać „Oferta cenowa na wycinkę drzew w Trzcinicy”.

Ofertę można przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło i złożyć z skrzynce z napisem Kancelaria ogólna Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta cenowa na wycinkę drzew w Trzcinicy” w terminie do dnia 09.12.2020 r.  do godz. 15:00. Oferty przesłane pocztą musza wpłynąć do siedziby Zamawiającego do dnia 09.12.2020 r.

W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po jego wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 13 44-864-76.

TytułTypRozmiarDodany przez
II ogłoszenie o przetargupdf1.19 MBŁukasz Kosiba
decyzja konserwatorapdf330.85 KBŁukasz Kosiba
decyzja konserwatorapdf289.80 KBŁukasz Kosiba
załącznik graficznypdf206.92 KBŁukasz Kosiba
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 02, grudzień 2020 14:19 Łukasz Kosiba