OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu w Jaśle

  1. Rynek 18, 38-200 Jasło

tel. 13 44-864-76

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2 położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn.

Działka ewid. nr 315/2 położona w Przysiekach w części w jakiej porośnięta jest drzewami (gatunek: jabłoń domowa), została podzielona na 13 sektorów. Do zakupu pozostały drzewa rosnące w następujących sektorach:

Nr sektora

Ilość drzew (gatunek: jabłoń domowa)

Cena wywoławcza

(w zł) netto

Wysokość minimalnego postąpienia

( w zł)

Termin przetargu

10.

55

55,00

5,00

18 grudnia 2020 r. godz. 9:00

11.

56

56,00

5,00

18 grudnia 2020 r. godz. 09:15

12.

45

45,00

5,00

18 grudnia  2020 r. godz. 09:30

13.

49

49,00

5,00

18 grudnia 2020 r. godz. 09:45

Drzewa należy odebrać z nieruchomości (wyciąć oraz usunąć) do dnia: 31.03.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. na terenie działki ewid. nr 315/2 położonej w Przysiekach.

Na załączniku graficznym oznaczono sektory na jakie została podzielona część działki ewid. nr 315/2, zaś kolorem żółtym oznaczono ciąg komunikacyjny (dojazd) dla poszczególnych sektorów.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane są zobowiązane dokonać oględzin w terenie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazuje:

  1. Dowód osobisty  (w przypadku osoby fizycznej),
  2. Pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej i osoby prawnej),
  3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Osoba przystępująca do przetargu będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, iż zapoznała się z projektem umowy kupna-sprzedaży, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Obowiązkiem Kupującego jest:

zakup wylicytowanych drzew a następnie we własnym, zakresie ich wycinka i odebranie z terenu (sektora). Wycinka drzew powinna nastąpić na wysokości nie wyższej niż 10 cm od poziomu terenu,

zagospodarowanie we własnym zakresie zakupionego drewna.

Wycinki należy dokonać pod następującymi warunkami:

za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia oraz nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący,

wycinka drzew nie może spowodować w szczególności przerw w komunikacji, jak również w dostawie energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej, w razie konieczności odłączenia w/w linii Kupujący powinien dokonać tego na własny koszt i we własnym zakresie,

z chwilą przystąpienia do ścinania drzew, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody, tak w stosunku do osób, nieruchomości na której rosną przedmiotowe drzewa, jak i do innych właścicieli urządzeń i nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania.

Usunięcia drzew (jabłoni domowych) należy dokonać w sposób nie kolidujących z pozostałym zadrzewieniem. Pozostałe gatunki drzew rosnące na działce ewid. nr 315/2 nie podlegają usunięciu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.

Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 13 44-864-76.

 

Załączniki:

- Projekt umowy

- Klauzula RODO