Dostęp do informacji o środowisku

 

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
 1. Informacje ogólne dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:

Władze publiczne są obowiązane do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone.

Przez informację znajdującą się w posiadaniu władz publicznych należy rozumieć informację znajdującą się w posiadaniu władz publicznych - wytworzoną przez władze publiczne lub otrzymaną przez władze publiczne od osoby trzeciej.

Przez informację przeznaczoną dla władz publicznych należy rozumieć informację, którą w imieniu władz publicznych dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której władze publiczne mają prawo żądać od osób trzecich.

Udostępnieniu podlegają informacje, o których mowa w art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji, władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć: 

 1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 3. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309);
 4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;
 8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
 9. bezpieczeństwo publiczne;
 10. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2 władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Przepisów art. 16 ust. 1 pkt. 4-7 i 10 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:

 • ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,
 • stanu, składu o ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,
 • rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca i ich wytwarzania,
 • poziomu emitowanego hałasu,
 • poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji.

 1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Jasielski realizując ww. obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu.

Wykaz ten udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle, z wykorzystaniem internetowych narzędzi witryny www.ekoportal.gov.pl.

Wykaz ten prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Wykaz ma za zadanie jedynie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Wyszukiwanie kart w Wykazie (kliknij)

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 23, styczeń 2018 14:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23, styczeń 2018 14:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, wrzesień 2020 13:03 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, wrzesień 2020 13:05 Paweł Krajciewicz