logo1

 1. Program
  Mikroprojkety realizowane z Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006
 2. Całkowity koszt projektu (brutto) - według umowy dofinansowania zawartej w dniu 1 lutego 2007 r.
  128.974,00 PLN
 3. Źródła finansowania projektu
  Dotacja EFRR 96.730,50 PLN
  Dotacja budżetu państwa 12.897,40 PLN
  Wkład własny 19.346,10 PLN
 4. Krótki opis projektu:
  PROJKET dotyczy zacieśnienia współpracy z partnerami polskimi i ukraińskimi. Partnerem od strony polskiej jest Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, a ze strony ukraińskiej Samborska Rejonowa Rada. Projekt dotyczy zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostką samorządową- Starostwo Powiatowe, a organizacjami pozarządowymi w Powiecie Jasielskim, a partnerami z Ukrainy. W ramach działań przewidziany jest cykl konferencji i szkoleń, która posłuży wzajemnej wymianie doświadczeń i nawiązanie współpracy transgranicznej przedsiębiorców, organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz współpracy rolników na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi; opracowanie informatora pn. "Informator o podmiotach gospodarczych w Powiecie Jasielskim i Rejonie Samborskim" - ma dotyczyć możliwości inwestowania, zakładania firmy na Ukrainie, katalog branżowy firm posegregowany wg. branż po obu stronach granicy (na terenach partnerów- mam to otrzymać od Ukraińców i Polaków). Koncepcja wydania jego ma się przyczynić do przełamania barier w inwestowaniu na UKR, przybliżenia możliwości jakie Ukraina stwarza/w formie analizy SWOT/ oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami. Zawarte w nim informacje będą miały na celu ułatwienie zawarcia partnerstwa polsko- ukraińskiego pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz przedstawienie możliwości inwestycyjnych na Ukrainie i w Polsce /prawo, podatki, etc/.

 

Powiat Jasielski i Rejon Samborski:

Poprawa konkurencyjności terenów wiejskich

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20, październik 2016 13:33 Paweł Szot