Drukuj

 

Uchwała Nr XLVIII/357/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle,

Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 1

 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.871.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.220.337,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

1.142.337,00

-

 

Dochody majątkowe

 

1.142.337,00

-

6257

Dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki z refundacji na realizację projektu:

1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 973.019,00 zł

 

2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 169.318,00 zł

1.142.337,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

78.000,00

-

 

Dochody bieżące

 

78.0000,00

-

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

78.000,00

-

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

650.900,00

-

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

650.900,00

-

 

Dochody bieżące

 

650.900,00

-

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

 

650.900,00

-

 

OGÓŁEM

1.871.237,00

-

Dochody bieżące

728.900,00

-

Dochody majątkowe

1.142.337,00

-

 

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.445.237,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 374.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

2.550.000,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

2.550.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

2.550.000,00

-

inwestycje

2.550.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

2.550.000,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.220.337,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

1.142.337,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.142.337,00

-

inwestycje

97.710,00

-

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle, na realizację projektu:

1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 50.078,00 zł

2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 32.973,00 zł

83.051,00

-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle, na realizację projektu:

1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 8.839,00 zł

2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 5.820,00 zł

14.659,00

-

 

zakupy inwestycyjne

 

1.044.627,00

-

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle, na realizację projektu:

1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 724.113,00 zł

2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 103.130,00 zł

827.243,00

-

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle, na realizację projektu:

1. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 189.989,00 zł

2. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 27.395,00 zł

217.384,00

-

80195

      

 

Pozostała działalność

 

78.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

78.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

78.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

77.030,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

64.230,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.220,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.580,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

970,00

-

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

970,00

-

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

650.900,00

350.000,00

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

650.900,00

350.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

650.900,00

350.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

650.900,00

350.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

650.900,00

350.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PUP w Jaśle

555.430 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy)

298.660 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu)

555.430,00

298.660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

PUP w Jaśle

95.470 zł (zwiększenie - środki Funduszu Pracy)

51.340 zł (zmniejszenie - środki własne Powiatu)

95.470,00

51.340,00

855

 

 

RODZINA

 

24.000,00

24.000,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

24.000,00

24.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

24.000,00

24.000,00

dotacje

7.920,00

24.000,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych:

1.Powiat Nowotarski – 24.000 zł (zmniejszenie)

2.Powiat Gorlicki – 7.920 zł (zwiększenie)

7.920,00

24.000,00

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

16.080,00

-

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

16.080,00

-

 

OGÓŁEM

4.445.237,00

374.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

752.900,00

374.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

728.900,00

350.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

727.930,00

350.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

970,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

16.080,00

-

dotacje

7.920,00

24.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

3.692.337,00

-

inwestycje

2.647.710,00

-

zakupy inwestycyjne

1.044.627,00

-

 

 

 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641

SP w Jaśle

2.550.000,00

-

w tym: inwestycje

 

2.550.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

2.550.000,00

-

w tym: inwestycje

 

2.550.000,00

-

 

Razem dział 600

 

2.550.000,00

-

w tym: inwestycje

 

2.550.000,00

-

801

80130

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

973.019,00

-

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne

 

58.917,00

914.102,00

-

-

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

169.318,00

-

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne

 

38.793,00

130.525,00

-

-

 

Razem rozdział 80130

 

1.142.337,00

-

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne

 

97.710,00

1.044.627,00

-

-

 

Razem dział 801

 

1.142.337,00

-

w tym: inwestycje

zakupy inwestycyjne

 

97.710,00

1.044.627,00

-

-

 

 

OGÓŁEM

3.692.337,00

-

w tym:    inwestycje

2.647.710,00

-

zakupy inwestycyjne

1.044.627,00

-

 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

 

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2018 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2018 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II

SP w Jaśle

600

60014

923.376,00

-

-

923.376,00

z tego: majątkowe

923.376,00

-

-

923.376,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III

SP w Jaśle

600

60014

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

z tego: majątkowe

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej

SP w Jaśle

630

63003

59.000,00

-

-

59.000,00

z tego: majątkowe

59.000,00

-

-

59.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

801

80130

1.029.203,00

973.019,00

-

2.002.222,00

z tego: majątkowe

1.029.203,00

973.019,00

-

2.002.222,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

874.822,00

774.191,00

-

1.649.013,00

z tego: majątkowe

874.822,00

774.191,00

-

1.649.013,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

801

80130

1.573.944,00

169.318,00

-

1.743.262,00

z tego: majątkowe

1.573.944,00

169.318,00

-

1.743.262,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.337.852,00

136.103,00

-

1.473.955,00

z tego: majątkowe

1.337.852,00

136.103,00

-

1.473.955,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

688.621,00

-

-

688.621,00

z tego: bieżące

688.621,00

-

-

688.621,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

608.858,00

-

-

608.858,00

z tego: bieżące

608.858,00

-

-

608.858,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

24.000,00

-

-

24.000,00

z tego: bieżące

16.080,00

-

-

16.080,00

majątkowe

7.920,00

-

-

7.920,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus +

Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

ZS Nr 3 w Jaśle

801

80195

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim

PCPR w Jaśle

852

85295

185.851,25

  

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

185.851,25

-

-

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

921

92105

270.872,00

-

-

270.872,00

z tego: bieżące

majątkowe

210.872,00

60.000,00

-

-

-

-

210.872,00

60.000,00

 

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

   

-

-

-

-

 

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

6.452.875,98

1.142.337,00

-

7.595.212,98

z tego: bieżące

1.272.977,98

-

-

1.272.977,98

majątkowe

5.179.898,00

1.142.337,00

-

6.322.235,00

w tym: pokryte środkami UE

3.178.936,98

910.294,00

-

4.089.230,98

z tego: bieżące

966.262,98

-

-

966.262,98

majątkowe

2.212.674,00

910.294,00

-

3.122.968,00

 

 

 

 Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł, w tym kredyt bankowy o 2.200.000 zł do kwoty 21.900.000 zł.

 Zwiększa się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o 2.200.000 zł do kwoty 16.780.000 zł.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: XLVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 roku
Odsłony: 512
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:37 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:31 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:34 Paweł Szot