Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”, będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 60.000,00 zł do kwoty 3.164803,00 zł,
2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 973.019,00 zł do kwoty 2.002.222,00 zł.

§ 2

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 10.000,00 zł do kwoty 3.292.240,00 zł,
2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 169.318,00 zł do kwoty 1.743.262,00 zł.

§ 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:38 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 13:13 Paweł Szot