Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

1.Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości do 21.900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2019 – 2027.

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu będą dochody Powiatu Jasielskiego w latach 2019-2027 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.