Drukuj

Uchwała Nr XLIX/361/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle,

Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 1

 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 19.211,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

19.211,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

19.211,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

19.211,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(środki PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”)

 

19.211,00

-

 

OGÓŁEM

19.211,00

-

Dochody bieżące

19.211,00

-

 

 Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 272.261,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 253.050,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

71.411,00

151.000,00

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

50.000,00

25.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

25.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

25.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

25.000,00

4260

Zakup energii

DPS w Foluszu

-

25.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

50.000,00

-

zakupy inwestycyjne

50.000,00

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

DPS w Foluszu

50.000,00

-

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

2.200,00

126.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

2.200,00

126.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

2.200,00

126.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.200,00

126.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

-

126.000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.200,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

19.211,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

19.211,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

19.211,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.105,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”

10.950,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.886,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

269,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.106,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.955,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.151,00

-

855

 

 

RODZINA

 

200.850,00

102.050,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

200.850,00

77.050,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

200.850,00

77.050,00

dotacje

12.000,00

-

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych - Powiat Dębicki

12.000,00

-

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

-

77.050,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

77.050,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

188.850,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

188.850,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

162.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23.500,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.350,00

-

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

-

25.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

25.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

25.000,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

25.000,00

 

OGÓŁEM

272.261,00

253.050,00

Wydatki bieżące, w tym:

222.261,00

253.050,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

210.261,00

151.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

204.155,00

126.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.106,00

25.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

102.050,00

dotacje

12.000,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

50.000,00

-

zakupy inwestycyjne

50.000,00

-

 

 

 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

852

85202

Zakup samochodu 9-cio miejscowego (mikrobusu) dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

DPS Folusz

50.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

50.000,00

-

 

 

Razem rozdział 85202

 

50.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

 

50.000,00

-

 

 

Razem dział 852

 

50.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

 

50.000,00

-

 

 

OGÓŁEM

50.000,00

-

zakupy inwestycyjne

50.000,00

-

 

 

 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 roku
Odsłony: 604
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:38 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:38 Paweł Szot