Uchwała  Nr XLIX/362/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.)  oraz § 65 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2003 r., Nr 37, poz. 724), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle

na 2018 rok.

 

 

Lp.

Przedmiot kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

1.

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem zlecania usług obcych (kontynuacja).

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Luty,

marzec

2.

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Wydatki bieżące.

Zespół Szkół nr 4

Marzec,

kwiecień

3.

 Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Realizacja zadań statutowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Maj

4.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r., przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Zarząd Powiatu w Jaśle, jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego

Czerwiec

5.

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Wydatki bieżące.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Wrzesień

6.

Kontrola wybranej jednostki oświatowej w zakresie realizacji projektu realizowanego z użyciem środków Unii Europejskiej 

Wybrana przez Komisję Rewizyjną jednostka oświatowa, która zakończy realizację projektu.

Październik

7.

Rozpatrywanie skarg, kontrole doraźne i zlecone przez Rade Powiatu w Jaśle.

 

Na bieżąco w miarę potrzeb

 

 

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:19 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:20 Paweł Szot