Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz § 72 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r., Nr 37, poz. 724), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r:
1. Komisji Finansowo-Budżetowej stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Komisji Społecznej stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się stałym komisjom Rady Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r.

 

L.p.

Miesiąc

Zagadnienie

Uwagi

1.

Styczeń

- Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Przew. Komisji

Skarbnik

2.

Luty

- Przedstawienie planu finansowego Szpitala na 2018 r.

- Informacja Zarządu Powiatu o stanie środków finansowych na realizację zadań oświatowych.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Dyr. Szpitala,

Nacz. Wydz. Edukacji

Skarbnik

3.

Marzec

- Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o wykorzystaniu środków budżetowych w 2017 r.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Dyr. PUP

Skarbnik

4.

Kwiecień

- Analiza stanu realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Skarbnik

Starosta

5.

Maj

- Ocena realizacji programów modernizacji Szpitala Specjalistycznego

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Skarbnik,

Dyrektor Szpitala

6.

Czerwiec

- Ocena wykonania budżetu w roku 2017.

- Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za  2017 r. oraz opiniowanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

- Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Starosta

Skarbnik

7.

Sierpień

- Bilans i sprawozdanie finansowe Szpitala za 2017 rok wraz z jego oceną przez biegłego.

- Informacja  z wykonania budżetu Powiatu oraz Wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Dyr. Szpitala

Skarbnik

8.

Wrzesień

- Ocena realizacji dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne Powiatu w I półroczu 2018 r.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Skarbnik

9.

Październik

-  Informacja dotycząca organizacji, stanu realizacji zadań i wydatkowania środków finansowych przez PZD oraz stan  przygotowania do sezonu zimowego.

- Informacja o stanie organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz stanu środków finansowych na realizację zadań oświatowych.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Dyr. PZD

Nacz. Wydz. Edukacji

Skarbnik

10.

Listopad

- Analiza projektu budżetu Powiatu na 2019 r. (po stronie dochodów).

- Analiza projektu Wieloletniej prognozy finansowej.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Skarbnik

11.

Grudzień

- Analiza projektu budżetu Powiatu na 2019 r.

- Opiniowanie wniosków pozostałych komisji w sprawie budżetu na  2019 r.

- Uchwalenie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.

- Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Skarbnik

Starosta

Sekretarz

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2018
Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle na rok 2018

 

L.p.

Miesiąc

Zagadnienie

Uwagi

1.

Styczeń

·Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018

 

2.

Luty

·Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.

 

3.

Marzec

·Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na 2018 r. realizowanych przez jednostki powiatowe.

 

4.

Kwiecień

· Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

·Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski na rok szkolny 2018/2019

 

5.

Maj

·Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

 

6.

Czerwiec

·Informacja w sprawie przygotowanych projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski na rok szkolny 2018/2019

·Opinia dotycząca wykonania Budżetu Powiatu za 2017 r

 

7.

Wrzesień

·Analiza naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski.

·Analiza działalności Powiatu w zakresie kultury, sportu i turystyki.

 

8.

Październik

·Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

 

9.

Listopad

·Opiniowanie projektu Budżetu Powiatu na 2019 r. w obszarach działania Komisji

 

10.

Grudzień

·Przyjęcie założeń do pracy Komisji na 2019 r.

 

Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy.

Plan pracy jest otwarty i może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i występujących problemów. Terminy realizacji mogą być zmieniane, dostosowywane do sytuacji bieżącej i planu pracy Rady Powiatu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/363/2018
Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan Pracy Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok

 

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej na rok 2018.

Styczeń

Przew. komisji

2.

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Luty

Komendant Powiatowy Policji  w Jaśle 

3.

- Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego.

Marzec

Dyrektor PUP

Powiatowy Lekarz Weterynarii

4.

- Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.

- Informacja Dyrektora Szpitala Specjalist. w Jaśle na temat postępów w rozbudowie szpitala.

- Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Jaśle – analiza działalności za 2017 r.

Kwiecień

Dyrektor SANEPID

Dyrektor Szpitala

Dyrektor PCPR

5.

Informacja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – funkcjonowanie placówki.

 Maj

Dyrektor DPS

6.

- Ocena wykonania budżetu powiatu za 2017 r.

- Absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Czerwiec

Skarbnik Powiatu

7.

- Ocena funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, informacja dyrektora o stanie ekonomiczno- finansowym placówki.

- Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Sierpień

Dyrektor Szpitala

Skarbnik Powiatu

8.

Funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiecie Jasielskim.

Wrzesień

Dyrektor PCPR

9.

Przychodnie Specjalistyczne Szpitala – struktura, funkcjonowanie, wynik finansowy.

Październik

Dyrektor Szpitala

10.

- Analiza realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Listopad

Naczelnik Wydz. Promocji

11.

Prace nad projektem budżetu powiatu na 2019 r.

Wyrażenie opinii do tego projektu.

Grudzień

Skarbnik Powiatu

Komisja opiniuje i rozpatruje inne sprawy i projekty uchwał przekazane jej przez Radę, Zarząd, Komisje Rady lub inne uprawnione organy.

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/363/2018
Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok

 

L.P.

TEMATY POSIEDZEŃ

Jednostka przygotowująca, moderująca temat

1

1.    Omówienie wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,  w tym  w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku

2.    Omówienie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 rok, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych oraz wniosków kierowanych do ZPJ złożonych przez Komisję RGiPP oraz podczas prac nad projektem budżetu na posiedzeniach Rady
w dniach: 14 i 21 grudnia 2017 rok.

Zarząd Powiatu,

2

Zintegrowany plan systemu transportu zbiorowego dla powiatu - realizacja

Zarząd Powiatu, Starosta

3

Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego 2016-2022 – realizacja, wnioski, propozycje zmian lub uzupełnień

Zarząd Powiatu, Starosta

4

Komunikacja na terenie powiatu w latach 2018-2020:

·eksploatacja i utrzymanie dróg powiatowych,

·poprawa sieci dróg powiatowych – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych,

·poprawa sieci dróg publicznych – krajowych i gminnych – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja

Zarząd Powiatu, Starosta, Powiatowy Zarząd Dróg

5

Inwestycje realizowane w obszarze służby zdrowia.

Zarząd Powiatu, Starosta, Dyrektor SzS w Jaśle

6

1.Promocja powiatu jasielskiego w latach 2016-2019 – strategia wizerunkowa - cele, kierunki, zadania, środki

2.Promocja powiatu w 2017 roku – cele, kierunki, zadania, środki

Zarząd Powiatu, Starosta

 

Poza w/w tematami Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu winna rozpatrzyć Sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2017 r. oraz realizację budżetu PJ w 2018 roku i sformułować wniosek/wnioski do Komisji Rewizyjnej w tym zakresie oraz wypracować wnioski kierowane do Zarządu Powiatu w zakresie założeń do projektu budżetu na 2019 rok.
Ponadto Komisja na bieżąco winna opiniować projekty uchwał Rady przedkładane przez Zarząd Powiatu lub radnych w zakresie przedmiotu działania Komisji.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 12:31 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 12:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:14 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:15 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:16 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:16 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:17 Paweł Szot