Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się i wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
2. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1, którego wartość nie przekroczy kwoty 2.196 725,00 zł finansowana jest ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i nie wymaga wkładu własnego w całym okresie jego realizacji.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust.1 obejmuje okres od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.