Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 138.152,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 224.719,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

74.113,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

74.113,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

13.889,00

-

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PZD w Jaśle

8.323,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

(środki z odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, bariery)

5.566,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

60.224,00

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PZD w Jaśle

224,00

-

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Gmina Osiek Jasielski

60.000,00

-

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

62.169,00

-

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

62.169,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

62.169,00

-

0690

Wpływy z różnych opłat

(opłaty za zajęcie pasa drogowego)

PZD w Jaśle

62.169,00

-

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

-

224.719,00

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

-

224.719,00

 

Dochody bieżące, w tym:

 

-

224.719,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

-

224.719,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.870,00

-

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

1.240,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

1.240,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(zwrot nadpłaty za gaz)

II LO w Jaśle

1.240,00

-

80178

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

630,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

630,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

(odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie szkoły w wyniku przewrócenia drzewa przez silny wiatr)

II LO w Jaśle

630,00

-

 

OGÓŁEM

138.152,00

224.719,00

Dochody bieżące

77.928,00

224.719,00

Dochody majątkowe

60.224,00

-

 

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 393.152,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 479.719,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

186.282,00

50.000,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

136.282,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

136.282,00

-

 inwestycje

136.282,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PZD w Jaśle

135.282,00

-

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle

z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tarnowiec na zadanie inwestycyjne

1.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

50.000,00

50.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

50.000,00

50.000,00

 inwestycje

50.000,00

50.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

50.000,00

50.000,00

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

-

224.719,00

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie rezerwy oświatowej

-

224.719,00

Rezerwa celowa

-

224.719,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

224.719,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

-

224.719,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

224.719,00

4810

Rezerwy

-

224.719,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

56.870,00

55.000,00

80116

 

Szkoły policealne

 

55.000,00

55.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

55.000,00

55.000,00

dotacje

55.000,00

55.000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla:

1. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (zmniejszenie)

2. Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (opiekun medyczny) (zwiększenie)

55.000,00

55.000,00

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

1.240,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.240,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.240,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.240,00

-

4260

Zakup energii

II LO w Jaśle

1.240,00

-

80178

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

630,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

630,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

630,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

630,00

-

4270

Zakup usług remontowych

II LO w Jaśle

630,00

-

855

 

 

RODZINA

 

50.000,00

150.000,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

-

100.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

100.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

100.000,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

100.000,00

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

50.000,00

50.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

50.000,00

50.000,00

dotacje

50.000,00

-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – Miasto Przemyśl

50.000,00

-

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

-

50.000,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

50.000,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

100.000,00

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

100.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

100.000,00

-

 inwestycje

SP w Jaśle

100.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000,00

-

 

OGÓŁEM

393.152,00

479.719,00

Wydatki bieżące, w tym:

106.870,00

429.719,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1.870,00

224.719,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.870,00

224.719,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

150.000,00

dotacje

105.000,00

55.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

286.282,00

50.000,00

inwestycje

286.282,00

50.000,00

 


 

 

  • 3

 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka

PZD w Jaśle

30.000,00

-

w tym: inwestycje

30.000,00

-

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - Kąty w miejscowości Samoklęski

PZD w Jaśle

30.000,00

-

w tym: inwestycje

30.000,00

-

Budowa chodników przy drogach powiatowych

PZD w Jaśle

75.282,00

-

w tym: inwestycje

75.282,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

1.000,00

-

w tym: inwestycje

1.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

136.282,00

-

w tym: inwestycje

136.282,00

-

60078

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+252 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa

SP w Jaśle

-

50.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

50.000,00

-

 

Razem rozdział 60078

 

50.000,00

50.000,00

w tym: inwestycje

50.000,00

50.000,00

 

Razem dział 600

 

186.282,00

50.000,00

w tym: inwestycje

186.282,00

50.000,00

926

92605

Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

100.000,00

-

w tym: inwestycje

100.000,00

-

 

Razem rozdział 92605

 

100.000,00

-

w tym: inwestycje

100.000,00

-

 

Razem dział 926

 

100.000,00

-

w tym: inwestycje

100.000,00

-

 

 

OGÓŁEM

286.282,00

50.000,00

w tym: inwestycje

286.282,00

50.000,00

 

 

  • 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 

  • 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, marzec 2018 11:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, marzec 2018 11:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26, marzec 2018 11:55 Paweł Szot