Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt1, art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych , w latach 2018 – 2019 na łączną kwotę 3.200.000,00 zł, z tego:
1) w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł,
2) w 2019 roku na kwotę 3.100.000,00 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.549.598,00 zł, w tym:
1)w 2019 roku do kwoty 3.532.098,00 zł,
2)w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, marzec 2018 11:04 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 13:13 Paweł Szot