Zmieniono uchwałą numer LIII/379/2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Jasielskiemu na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2

Środki, o których mowa w § 1 w łącznej kwocie 1 697 808 zł w 2018 roku przeznacza się na następujące zadania:
I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w kwocie 97 000 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – w kwocie 16 000 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – w kwocie 382 028 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – w kwocie 879 780 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – w kwocie 157 000 zł.
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika – w kwocie 5 000 zł.

II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – w kwocie 90 000 zł.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – w kwocie 60 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 3 000 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 8 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do dokonywania przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami ustalonymi niniejszą uchwałą oraz podziału dodatkowych środków otrzymanych z Funduszu na określone niniejszą uchwałą zadania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.