Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.) oraz art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1
  1. Udziela się z budżetu Powiatu Jasielskiego pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.
  2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 2 000 000 zł, w tym:

w roku 2018 – w wysokości do kwoty 400 000 zł,

w roku 2019 – w wysokości do kwoty 1 600 000 zł.


  • 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Podkarpackim a Powiatem Jasielskim.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 4

Traci moc Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

  • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.