Drukuj

 

Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

200.000,00

-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

200.000,00

-

Dochody majątkowe, w tym:

 

200.000,00

-

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(środki od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy)

 

200.000,00

-

 

OGÓŁEM

200.000,00

-

Dochody majątkowe

200.000,00

-

 

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.321.446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.121.446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

 

 

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

545.000,00

845.000,00

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

 

300.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

300.000,00

-

 inwestycje

300.000,00

-

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

SP w Jaśle

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”

300.000,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

245.000,00

845.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

245.000,00

845.000,00

 inwestycje

245.000,00

845.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

a)                       700.000 zł (zmniejszenie)

b)                       100.000 zł (zwiększenie)

PZD w Jaśle – 144.000 zł (zmniejszenie)

100.000,00

844.000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

144.000,00

-

6610

                Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle

z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tarnowiec na zadanie inwestycyjne

1.000,00

1.000,00

855

 

 

RODZINA

 

-

176.446,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

-

176.446,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

176.446,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

176.446,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

176.446,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

776.446,00

100.000,00

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

776.446,00

100.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

776.446,00

100.000,00

 inwestycje

776.446,00

100.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

776.446,00

100.000,00

 

OGÓŁEM

1.321.446,00

1.121.446,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

176.446,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

176.446,00

Wydatki majątkowe, w tym:

1.321.446,00

945.000,00

inwestycje

1.321.446,00

945.000,00

 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło"

SP w Jaśle

300.000,00

-

w tym: inwestycje

300.000,00

-

 

Razem rozdział 60013

 

300.000,00

-

w tym: inwestycje

300.000,00

-

60014

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap

SP w Jaśle

-

600.000,00

w tym: inwestycje

-

600.000,00

Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych

PZD w Jaśle

-

144.000,00

w tym: inwestycje

-

144.000,00

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II

SP w Jaśle

144.000,00

-

w tym: inwestycje

144.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

-

1.000,00

w tym: inwestycje

 

-

1.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

1.000,00

-

w tym: inwestycje

 

1.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I etap

SP w Jaśle

-

100.000,00

w tym: inwestycje

 

-

100.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 3+320

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

 

50.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+095; 1+114 – 1+649; 1+809 – 2+305

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

 

50.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

245.000,00

845.000,00

w tym: inwestycje

245.000,00

845.000,00

 

Razem dział 600

 

545.000,00

845.000,00

w tym: inwestycje

545.000,00

845.000,00

926

92605

Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy

SP w Jaśle

676.446,00

-

w tym: inwestycje

676.446,00

-

Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

-

100.000,00

w tym: inwestycje

-

100.000,00

Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

100.000,00

-

w tym: inwestycje

100.000,00

-

 

Razem rozdział 92605

 

776.446,00

100.000,00

w tym: inwestycje

776.446,00

100.000,00

 

Razem dział 926

 

776.446,00

100.000,00

w tym: inwestycje

776.446,00

100.000,00

 

 

OGÓŁEM

1.321.446,00

945.000,00

w tym: inwestycje

1.321.446,00

945.000,00

 

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2018 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2018 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II

SP w Jaśle

600

60014

923.376,00

144.000,00

-

1.067.376,00

z tego: majątkowe

923.376,00

144.000,00

-

1.067.376,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III

SP w Jaśle

600

60014

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

z tego: majątkowe

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej

SP w Jaśle

630

63003

59.000,00

-

-

59.000,00

z tego: majątkowe

59.000,00

-

-

59.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

801

80130

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

z tego: majątkowe

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

z tego: majątkowe

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

801

80130

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

z tego: majątkowe

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

z tego: majątkowe

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

688.621,00

-

-

688.621,00

z tego: bieżące

688.621,00

-

-

688.621,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

608.858,00

-

-

608.858,00

z tego: bieżące

608.858,00

-

-

608.858,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

24.000,00

-

-

24.000,00

z tego: bieżące

16.080,00

-

-

16.080,00

majątkowe

7.920,00

-

-

7.920,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus +

Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

ZS Nr 3 w Jaśle

801

80195

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim

PCPR w Jaśle

852

85295

185.851,25

  

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

185.851,25

-

-

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

921

92105

270.872,00

-

-

270.872,00

z tego: bieżące

majątkowe

210.872,00

60.000,00

-

-

-

-

210.872,00

60.000,00

 

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

   

-

-

-

-

 

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

7.595.212,98

144.000,00

-

7.739.212,98

z tego: bieżące

1.272.977,98

-

-

1.272.977,98

majątkowe

6.322.235,00

144.000,00

-

6.466.235,00

w tym: pokryte środkami UE

4.089.230,98

-

-

4.089.230,98

z tego: bieżące

966.262,98

-

-

966.262,98

majątkowe

3.122.968,00

-

-

3.122.968,00

  Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Odsłony: 640
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 11, kwiecień 2018 12:36 Paweł Szot