Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, dokonuje się zmian:
1. uchyla się § 3;
2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.