Uchwała Nr  LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

 • 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.475.445,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

58.907,00

-

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

58.907,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

58.907,00

-

0830

Wpływy z usług

POEN w Jaśle

58.907,00

-

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

1.416.538,00

-

90095

 

Pozostała działalność

 

1.416.538,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

16.033,00

-

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

16.033,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

1.400.505,00

-

6260

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 

1.400.505,00

-

 

OGÓŁEM

1.475.445,00

-

Dochody bieżące

74.940,00

-

Dochody majątkowe

1.400.505,00

-

 

 

 • 2

 

 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 8.346.533,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.101.088,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (PLN)

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

4.000.000,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

4.000.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

4.000.000,00

-

 inwestycje

4.000.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

4.000.000,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

841.998,00

943.695,00

80110

 

Gimnazja

 

38.560,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

38.560,00

-

dotacje

38.560,00

-

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie gimnazjum sportowego

38.560,00

-

80115

 

Technika

 

169.139,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

169.139,00

-

dotacje

169.139,00

-

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla:

1. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 152.068 zł (zwiększenie)

2. Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie technikum – 17.071 zł (zwiększenie)

169.139,00

-

80116

 

Szkoły policealne

 

559.310,00

186.749,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

559.310,00

186.749,00

dotacje

559.310,00

186.749,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla:

1. Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 25.000 zł (zmniejszenie)

2. Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta) – 19.461 zł (zwiększenie)

3. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 132.006 zł (zmniejszenie)

4. Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (opiekun medyczny) – 466.815 zł (zwiększenie)

5. Niepublicznej Szkoły Policealnej w Jaśle na:

a)  funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (asystentka stomatologiczna) – 7.508 zł (zwiększenie)

b)  funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (higienistka stomatologiczna) – 65.526 zł (zwiększenie)

6. Szkoły Policealnej dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 29.743 zł (zmniejszenie)

559.310,00

186.749,00

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

16.082,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

16.082,00

-

dotacje

16.082,00

-

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia – 16.082 zł (zwiększenie)

16.082,00

-

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

-

567.954,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

567.954,00

dotacje

-

567.954,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla:

1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 26.969 zł (zmniejszenie)

2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 85.600 zł (zmniejszenie)

3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 71.000 zł (zmniejszenie)

-

183.569,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla:

1. Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy na funkcjonowanie sportowego liceum ogólnokształcącego – 152.068 zł (zmniejszenie)

2. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 71.713 zł (zmniejszenie)

3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 160.604 zł (zmniejszenie)

-

384.385,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

58.907,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

58.907,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

58.907,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58.907,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

POEN w Jaśle

45.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.907,00

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

-

80151

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

-

188.992,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

188.992,00

dotacje

-

188.992,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle oraz Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

-

188.992,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

1.770.000,00

-

85111

 

Szpitale ogólne

 

1.770.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.770.000,00

-

 inwestycje

SP w Jaśle

1.170.000,00

-

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1.170.000,00

-

 

 zakupy inwestycyjne

SP w Jaśle

600.000,00

-

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

600.000,00

-

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

160.604,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

160.604,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

160.604,00

-

dotacje

160.604,00

-

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie internatu

160.604,00

-

855

 

 

RODZINA

 

-

157.393,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

-

157.393,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

157.393,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

157.393,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

157.393,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

1.573.931,00

-

90095

 

Pozostała działalność

 

1.573.931,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

17.814,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

17.814,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15.414,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

12.883,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.215,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

316,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

2.400,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle

2.400,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.556.117,00

-

 inwestycje

1.556.117,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

1.556.117,00

-

 

OGÓŁEM

8.346.533,00

1.101.088,00

Wydatki bieżące, w tym:

1.020.416,00

1.101.088,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

76.721,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

74.321,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.400,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

157.393,00

dotacje

943.695,00

943.695,00

Wydatki majątkowe, w tym:

7.326.117,00

-

inwestycje

6.726.117,00

-

zakupy inwestycyjne

600.000,00

-

 


 

 • 3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok (PLN)

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Przebudowa dróg i mostów powiatowych

SP w Jaśle

4.000.000,00

-

w tym: inwestycje

4.000.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

4.000.000,00

-

w tym: inwestycje

4.000.000,00

-

 

Razem dział 600

 

4.000.000,00

-

w tym: inwestycje

4.000.000,00

-

851

85111

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

1.170.000,00

-

w tym: inwestycje

1.170.000,00

-

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

600.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

600.000,00

-

 

Razem rozdział 85111

 

1.770.000,00

-

w tym: inwestycje

1.170.000,00

-

zakupy inwestycyjne

600.000,00

 

 

Razem dział 851

 

1.770.000,00

-

w tym: inwestycje

1.170.000,00

-

zakupy inwestycyjne

600.000,00

 

900

90095

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej

SP w Jaśle

1.556.117,00

-

w tym: inwestycje

 

1.556.117,00

-

Razem rozdział 90095

1.556.117,00

-

w tym: inwestycje

 

1.556.117,00

-

Razem dział 900

1.556.117,00

-

w tym: inwestycje

1.556.117,00

-

 

 

OGÓŁEM

7.326.117,00

-

w tym: inwestycje

6.726.117,00

-

zakupy inwestycyjne

600.000,00

-

 

 • 4

 

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 5.770.000,00 zł do kwoty 22.550.000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 5.770.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 16.780.000,00 zł.

 • 5

 

 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 5.770.000,00 zł do kwoty 27.670.000,00 poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 5.770.000,00 zł.
 2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 5.770.000,00 zł.

 

 • 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 • 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.