Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt1, art. 230 ust. 1, art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

1)wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,
2)rozszerza się zakres zadania o wykonanie prac związanych z przebudową i wyposażeniem budynku w Ożennej z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
3)zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.202.571,00 zł do kwoty 3.247.571,00 zł, z tego:

a)w 2018 roku o 1.573.931,00 zł do kwoty 1.613.931,00 zł ,
b)w 2019 roku wprowadza się kwotę 1.628.640,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

1)zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 830.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł,
2)w 2018 roku zwiększa się wydatki o 1.170.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł.

§ 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.178.238,00 zł, w tym:

1)w 2019 roku do kwoty 5.160.738,00 zł,
2)w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 6

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17, maj 2018 12:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 13:17 Paweł Szot