Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na używanie herbu Powiatu Jasielskiego w publikacjach okolicznościowych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr Stanisława Kadyiego Oddział w Jaśle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.