Uchwała Nr LIV/383/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 2.929.051,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.416.538,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

2.923.600,00

-

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

2.923.600,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

2.923.600,00

-

6180

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

 

2.923.600,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

5.451,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

5.451,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

5.451,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(środki PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”)

 

5.451,00

-

900

  

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

-

1.416.538,00

90095

 

Pozostała działalność

 

-

1.416.538,00

 

Dochody bieżące, w tym:

 

-

16.033,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

-

16.033,00

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

-

1.400.505,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

-

1.400.505,00

 

OGÓŁEM

2.929.051,00

1.416.538,00

Dochody bieżące

5.451,00

16.033,00

Dochody majątkowe

2.923.600,00

1.400.505,00

 

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.676.321,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 3.163.808,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

4.660.600,00

1.537.000,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

3.010.600,00

87.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

4.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

4.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

PZD w Jaśle

-

4.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

3.010.600,00

83.000,00

 inwestycje

3.010.600,00

83.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

3.004.600,00

83.000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla:

1.    Gminy Tarnowiec – 5.000 zł

2.    Gminy Dębowiec – 1.000 zł

na zadania inwestycyjne

6.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

1.650.000,00

1.450.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.650.000,00

1.450.000,00

 inwestycje

1.650.000,00

1.450.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

1.650.000,00

1.450.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

5.451,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

5.451,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.451,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.451,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.873,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”

2.400,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

414,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

59,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.578,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.364,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.064,00

-

4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

-

855

 

 

RODZINA

 

10.270,00

10.270,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

10.270,00

10.270,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

10.270,00

10.270,00

dotacje

10.270,00

-

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych:

1.  Powiat Tucholski – 9.650 zł

2.  Powiat Dębicki – 620 zł

10.270,00

-

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

-

10.270,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

10.270,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

-

1.380.656,00

90095

 

Pozostała działalność

 

-

1.380.656,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

9.276,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

9.276,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

9.276,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle

-

7.753,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

1.333,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

190,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

-

1.371.380,00

 inwestycje

-

1.371.380,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

-

1.371.380,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

-

235.882,00

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

-

235.882,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

175.882,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

175.882,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

61.980,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

MDK w Jaśle

-

31.316,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

5.526,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

5.355,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

945,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

-

767,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

-

135,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

-

15.245,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

-

2.691,00

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

-

113.902,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

MDK w Jaśle

-

12.703,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2.242,00

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

-

9.076,00

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

-

1.602,00

4307

Zakup usług pozostałych

-

88.279,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

-

60.000,00

 inwestycje

-

50.000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

MDK w Jaśle

-

42.500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

7.500,00

 

 Zakupy inwestycyjne

 

-

10.000,00

6067

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

MDK w Jaśle

-

8.500,00

6069

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

1.500,00

 

OGÓŁEM

4.676.321,00

3.163.808,00

Wydatki bieżące, w tym:

15.721,00

199.428,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

5.451,00

189.158,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.873,00

71.256,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.578,00

117.902,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

10.270,00

dotacje

10.270,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

4.660.600,00

2.964.380,00

inwestycje

4.660.600,00

2.954.380,00

zakupy inwestycyjne

-

10.000,00

 

  • 3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa

SP w Jaśle

45.000,00

-

w tym: inwestycje

45.000,00

-

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 3+069 przez potok Ryj w miejscowości Desznica

SP w Jaśle

36.000,00

-

w tym: inwestycje

36.000,00

-

Przebudowa dróg i mostów powiatowych

SP w Jaśle

-

83.000,00

w tym: inwestycje

-

83.000,00

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

4.000,00

-

w tym: inwestycje

4.000,00

-

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu

SP w Jaśle

2.923.600,00

-

w tym: inwestycje

 

2.923.600,00

-

Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec)

SP w Jaśle

1.000,00

-

w tym: inwestycje

 

1.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

1.000,00

-

w tym: inwestycje

 

1.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

3.010.600,00

83.000,00

w tym: inwestycje

3.010.600,00

83.000,00

60078

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w m. Myscowa

SP w Jaśle

-

1.450.000,00

w tym: inwestycje

-

1.450.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 1+300 - 2+225 w m. Kąty wraz z odbudową obiektów mostowych w km 3+116 i 4+162 w miejscowości Myscowa

SP w Jaśle

1.650.000,00

-

w tym: inwestycje

1.650.000,00

-

 

Razem rozdział 60078

 

1.650.000,00

1.450.000,00

w tym: inwestycje

1.650.000,00

1.450.000,00

 

Razem dział 600

 

4.660.600,00

1.533.000,00

w tym: inwestycje

4.660.600,00

1.533.000,00

900

90095

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej

SP w Jaśle

-

1.371.380,00

w tym: inwestycje

 

-

1.371.380,00

Razem rozdział 90095

 

-

1.371.380,00

w tym: inwestycje

 

-

1.371.380,00

Razem dział 900

 

-

1.371.380,00

w tym: inwestycje

 

-

1.371.380,00

921

92105

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

-

60.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

zakupy inwestycyjne

-

10.000,00

Razem rozdział 92105

 

-

60.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

zakupy inwestycyjne

-

10.000,00

Razem dział 921

 

-

60.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

zakupy inwestycyjne

-

10.000,00

 

 

OGÓŁEM

4.660.600,00

2.964.380,00

w tym: inwestycje

4.660.600,00

2.954.380,00

zakupy inwestycyjne

-

10.000,00

 


 

  • 4

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2018 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2018 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II

SP w Jaśle

600

60014

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

z tego: majątkowe

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III

SP w Jaśle

600

60014

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

z tego: majątkowe

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej

SP w Jaśle

630

63003

59.000,00

-

-

59.000,00

z tego: majątkowe

59.000,00

-

-

59.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

801

80130

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

z tego: majątkowe

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

z tego: majątkowe

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

801

80130

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

z tego: majątkowe

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

z tego: majątkowe

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

688.621,00

-

-

688.621,00

z tego: bieżące

688.621,00

-

-

688.621,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

608.858,00

-

-

608.858,00

z tego: bieżące

608.858,00

-

-

608.858,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

24.000,00

-

-

24.000,00

z tego: bieżące

16.080,00

-

-

16.080,00

majątkowe

7.920,00

-

-

7.920,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus +

Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

ZS Nr 3 w Jaśle

801

80195

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim

PCPR w Jaśle

852

85295

185.851,25

  

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

185.851,25

-

-

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

921

92105

270.872,00

-

235.882,00

34.990,00

z tego: bieżące

majątkowe

210.872,00

60.000,00

-

-

175.882,00

60.000,00

34.990,00

-

 

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

   

-

-

-

-

 

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

7.739.212,98

-

235.882,00

7.503.330,98

z tego: bieżące

1.272.977,98

-

175.882,00

1.097.095,98

majątkowe

6.466.235,00

-

60.000,00

6.406.235,00

w tym: pokryte środkami UE

4.089.230,98

-

-

4.089.230,98

z tego: bieżące

966.262,98

-

-

966.262,98

majątkowe

3.122.968,00

-

-

3.122.968,00

 

 

  • 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 

  • 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.