Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt1, art. 230 ust. 1, art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

1)zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 9.276,00 zł do kwoty 3.238.295,00 zł, z tego:
2)zmniejsza się wydatki w 2018 roku o 1.380.656,00 zł do kwoty 233.275,00 zł ,
3)zwiększa się wydatki w 2019 roku o 1.371.380,00 zł do kwoty 3.000.020,00 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.549.618,00 zł, w tym:

1)w 2019 roku do kwoty 6.532.118,00 zł,
2)w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 13:14 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 13:18 Paweł Szot