Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.), art. 3 ust.1 pkt 7,  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.), art. 59 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle  uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

  • 2

 

Ujemny wynik finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 rok w kwocie 1.274.551,73 zł (milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), zostanie pokryty z przyszłych wpływów i przychodów Szpitala.

 

  • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.