Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017r., poz.59, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. likwiduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w  Nowym Żmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 18.

  • 2

Należności, majątek, zobowiązania i dokumentację likwidowanego schroniska przejmuje Powiat Jasielski.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.