Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 i art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

 

W Uchwale Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego
pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czeluśnica w miejscowości Gliniczek”, § 2 otrzymuje brzmienie:

„Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, udziela się w 2018 r. dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) płatnej do dnia 30 września 2018 roku.”

  • 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.