Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego.

Na podstawie art. 3d w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Załącznik do uchwały Nr LIV/389/2018

 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI POWIATU JASIELSKIEGO

 • § 1.
 1. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego zwanego dalej Powiatem przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla Powiatu w tym jego jednostek organizacyjnych.
 2. Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag
  i propozycji mieszkańców w przedmiocie poddanym konsultacjom.
 3. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;
3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

 1. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Jasielskiego;
2) zamknięty - skierowany do wybranej grupy osób, określonej ze względu na rolę społeczną, miejsce zamieszkania lub tematykę.                           

 • § 2.

1.Decyzję w sprawie przeprowadzenia Konsultacji Społecznych podejmuje Rada Powiatu z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) Zarządu Powiatu,
2) jednostek organizacyjnych Powiatu,
3) organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,
4) co najmniej 30 mieszkańców Powiatu.

 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien określać co najmniej przedmiot i uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.                                                         

                                                                       

 • § 3

W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział:

1) wszyscy mieszkańcy Powiatu, jeśli sprawa dotyczy całego Powiatu,
2) mieszkańcy określonej części obszaru powiatu, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części Powiatu,
3) określona grupa mieszkańców Powiatu, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców,    
4) przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 • § 4.

W celu prowadzenia konsultacji społecznych w formie elektronicznej tworzy się Powiatowy System Konsultacji Społecznych zwany dalej systemem.

 • § 5.
 1. Konsultacje społeczne mogą mieć postać:

1) ankiet skierowanych do mieszkańców, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów;
2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów;
3) internetowego forum dyskusyjnego połączonego z systemem, określonym w § 4
4) opiniowania treści konsultowanego dokumentu, przy czym możliwe jest łączenie kilku postaci prowadzenia konsultacji.

 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem jednej lub kilku z niżej podanych form:

1) wyrażenie opinii ustnej w trakcie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych, zapisanej w protokole ze spotkania,
2) wyrażenie opinii poprzez system dostępny w formie elektronicznej  lub listownie poprzez wysłanie pisma na adres Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18.

                       

 • § 6.
 1. O sposobie i terminie przeprowadzenia konsultacji każdorazowo decyduje Zarząd.
 2. Zarząd może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom, a w przypadku konsultacji wymagających specjalistycznej wiedzy, przeprowadzenie konsultacji może odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.
 3. Dla prowadzenia konsultacji społecznych Zarząd określa co najmniej:

1) przedmiot i uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji oraz przytacza podstawę prawną ich przeprowadzenia, jeżeli jest wymagana przepisami prawa;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) zasięg konsultacji;
4) sposób przeprowadzenia konsultacji.

                                                            

 • § 7.
 1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Systemu Konsultacji Społecznych oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle. W zawiadomieniu tym wskazuje się co najmniej: cel, przedmiot , sposób oraz termin przeprowadzenia konsultacji.
 2. Zawiadomienie określone w ust.1 może być również dodatkowo zamieszczone w ogólnodostępnej prasie lokalnej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

                                                                        

 • § 8. 
 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie, formie, terminie, liczbie osób uczestniczących w konsultacjach oraz opiniach, uwagach i propozycjach zgłoszonych w toku konsultacji.
 2. Na podstawie danych, określonych w ust.1 Zarząd zajmuje stanowisko w zakresie przedmiotu konsultacji.
 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich podmiotów, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.
 4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 5. Protokół z przebiegu konsultacji oraz stanowisko Zarządu, określone w ust.2, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej .

  

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 13:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 13:38 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 30, maj 2018 13:40 Paweł Szot