Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018-2020”

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle, uchwala co następuje:

  • 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.