Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

po rozpatrzeniu:
1. sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego składającego się z:
a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16.026.183,57 zł
b) łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 201.866.612,55 zł
c) łącznego rachunku zysku i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.866.971,29 zł.
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu funduszu o kwotę 3.762.269,02 zł.
2. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r.
Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.