Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r.,

po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok,
2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Jasielskiego za 2017 rok,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
4. informacją o stanie mienia Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2017 r.
5. Uchwałą Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu,

Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Powiatu Jasielskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, czerwiec 2018 13:36 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 09:43 Paweł Szot