Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) oraz art. 220, w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się z budżetu Powiatu Jasielskiego pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 2 250 000 zł w tym:

1) w roku 2018 – w wysokości do kwoty 400 000 zł,
2) w roku 2019 – w wysokości do kwoty 1 850 000 zł.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Podkarpackim a Powiatem Jasielskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.