Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, r. poz. 160, ze zm.) oraz art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania określone w Rozdziale 2 statutu – Szpital realizuje poprzez utworzone komórki organizacji wewnętrznej.
2. W skład Szpitala wchodzą dwa zakłady lecznicze: Centrum Szpitalne Jasło oraz Centrum Ambulatoryjne Jasło:
1) Centrum Szpitalne Jasło:
a) Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii
b) Oddział Dermatologiczny
c) Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
d) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
e) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW
f) Oddział Pediatrii i Alergologii
g) Oddział Neonatologiczny
h) Oddział Położniczo-Ginekologiczny
i) Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii
j) Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki
k) Oddział Otolaryngologiczny
l) Oddział Psychiatryczny
m) Oddział Geriatryczny
n) Oddział Diabetologiczny
o) Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć
p) Apteka
q) Blok operacyjny
r) Prosektorium

2) Centrum Ambulatoryjne Jasło
a) Dział Pomocy Doraźnej
b) Centrum Rehabilitacji
c) Oddział Dzienny Psychiatryczny
d) Poradnia Neurologiczna
e) Poradnia Dermatologiczna
f) Poradnia Diabetologiczna
g) Poradnia Endokrynologiczna
h) Poradnia Kardiologiczna
i) Poradnia Reumatologiczna
j) Poradnia Alergologiczna
k) Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
l) Poradnia Urologiczna
m) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
n) Poradnia Otolaryngologiczna
o) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
p) Poradnia Zdrowia Psychicznego
q) Poradnia Leczenia Uzależnień
r) Poradnia Chorób Zakaźnych
s) Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna
t) Poradnia Neonatologiczna
u) Poradnia Geriatryczna
v) Zakład Medycyny Pracy
w) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
x) Pracownia Mikrobiologii
y) Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
z) Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
za) Pracownia Prób Czynnościowych
zb) Pracownia Fototerapii
zc) Gabinet Krioterapii
zd) Pracownia Audiologiczna
ze) Pracownia Spirometrii
zf) Pracownia Endoskopii
zg) Nocna i Świąteczna opieka w zakresie poz
zh) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
zi) Specjalista ds. Epidemiologii
zj) Kapelan szpitalny

3. Strukturę Organizacyjną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu.”

2) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szpital, w terminach określonych w odrębnych przepisach, sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu w Jaśle i Radzie Powiatu w Jaśle:
a) sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Szpitala i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
b) raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala”.

3) Załącznik nr 2 do statutu Szpitala otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LVIII/412/2018PDF736.12 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 15:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 01, sierpień 2018 15:05 Paweł Szot