Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 238.446,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

229.404,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

229.404,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

58.858,00

-

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PZD w Jaśle

163,00

-

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

2.500,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

(środki z odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, bariery)

3.733,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(refundacja wynagrodzeń bezrobotnych z PUP)

52.462,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

170.546,00

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PZD w Jaśle

546,00

-

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Województwo Podkarpackie

170.000,00

-

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

9.042,00

-

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

9.042,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

9.042,00

-

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PZD w Jaśle

46,00

-

0690

Wpływy z różnych opłat

(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.996 zł
opłata za przejazd pojazdem nienormatywnym – 1.000 zł)

8.996,00

-

 

OGÓŁEM

238.446,00

-

Dochody bieżące

67.900,00

-

Dochody majątkowe

170.546,00

-

  

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 238.647,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 201,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

238.446,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

238.446,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

68.446,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

68.446,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52.462,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PZD w Jaśle

52.462,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

15.984,00

-

4270

Zakup usług remontowych

PZD w Jaśle

15.984,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

170.000,00

-

 inwestycje

170.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PZD w Jaśle

170.000,00

-

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

201,00

-

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

201,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

201,00

-

dotacje

201,00

-

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja dla Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku

201,00

-

855

 

 

RODZINA

 

-

201,00

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

-

201,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

201,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

201,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

201,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PCPR w Jaśle

-

201,00

 

OGÓŁEM

238.647,00

201,00

Wydatki bieżące, w tym:

68.647,00

201,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

68.446,00

201,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52.462,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15.984,00

201,00

dotacje

201,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

170.000,00

-

inwestycje

170.000,00

-

 

 

  • 3

  

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Dąbrówka

PZD w Jaśle

170.000,00

-

w tym: inwestycje

170.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

170.000,00

-

w tym: inwestycje

170.000,00

-

 

Razem dział 600

 

170.000,00

-

w tym: inwestycje

170.000,00

-

 

 

OGÓŁEM

170.000,00

-

w tym: inwestycje

170.000,00

-

 

 

  • 4

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 

  • 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LIX/416/2018PDF655.82 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, sierpień 2018 13:48 Paweł Szot