Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 • 1
 1. Na podstawie:
 • bilansu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dzień 31 grudnia 2017 r.,
 • rachunku zysków i strat od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 • sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Społecznej oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle sporządzonymi przez Zespół Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o.,
 • raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r.,
 • protokołu z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle znak sprawy KW.1711.11.2018,

Rada Powiatu w Jaśle ocenia działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2017 pozytywnie z zastrzeżeniami.

 1. Szczegółowa ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr LIX/418/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia  20 sierpnia 2018 r.

 

Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r.

Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) nadzór nad Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle sprawuje Powiat Jasielski jako jego podmiot tworzący. W myśl powołanych przepisów podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola i ocena obejmują w szczególności:

 • realizację zadań określonych w statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
 • gospodarkę finansową.
 1. Kryteria oceny

 

Wybrane kryteria oceny wynikają z zapisów art. 53a i art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832) i są to:

 1. Realizacja zadań określonych w statucie.
 2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 3. Prawidłowość gospodarowania mieniem.
 4. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.
 5. Gospodarka finansowa.
 6. Strategia zarządzania.

Kryterium

Najważniejsze wymagania

Waga 

Kryterium I
Realizacja zadań określonych
i statucie.

  

10 %

Kryterium II

Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

1.      Dostępność świadczeń zdrowotnych

2.      Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

15%

20%

Kryterium III

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

 

1.      Gospodarowanie nieruchomościami.

2.      Wykorzystanie sprzętu.

3%

7%

Kryterium IV

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

 

5%

Kryterium V

Gospodarka finansowa.

1.      Zyskowność.

2.      Płynność finansowa.

3.      Efektywność finansowa.

4.      Zadłużenie.

6 %

11 %

4 %

9 %

Kryterium VI

Strategia zarządzania

 

10%

SUMA

100%

 

Ocena pozytywna - może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania wymagań jest na poziomie powyżej 75%.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania najważniejszych wymagań jest na poziomie 60-75 %.

Negatywna ocena - może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania najważniejszych wymagań jest niższy niż 60 %.

 

 1. Uzasadnienie

Niniejszej oceny dokonano na  podstawie:

 1. bilansu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dzień 31 grudnia 2017 r.,
 2. rachunku zysków i strat od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 3. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Rady Społecznej oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle sporządzonymi przez Zespół Biegłych Rewidentów "Bilans" Sp. z o.o.,
 4. raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r.,
 5. protokołu z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle znak sprawy KW.1711.11.2018.

W związku z dokonanymi ustaleniami przyjęto następujące oceny cząstkowe dla poszczególnych obszarów:

Kryterium I - Realizacja zadań określonych w statucie

Ocena: 10 % (na 10 %)

Zgodnie z § 6 Statutu Szpitala celem jego działania jest udzielanie przez całą dobę świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działania oraz innym osobom spoza terenu Powiatu Jasielskiego, wyrażającym chęć leczenia się w Szpitalu.

Do podstawowych zadań Szpitala należy w szczególności:

1/ sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w Szpitalu oddziałach,

2/ udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,

3/ udzielanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego,

4/ udzielanie świadczeń diagnostycznych,

5/ udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,

6/ orzekanie o stanie zdrowia,

7/ prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,

8/ organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,

9/ wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

10/ nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

11/ nocna i świąteczna wyjazdowa opieka w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Stwierdzono, że zadania Szpitala określone w statucie są generalnie realizowane w pełnym zakresie.

W skład Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wchodzą dwa zakłady lecznicze: Centrum Szpitalne Jasło i Centrum Ambulatoryjne Jasło.

Centrum Szpitalne Jasło tworzą: Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii, Oddział Dermatologiczny, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i WZW, Oddział Pediatrii i Alergologii, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Ortopedii Traumatologii Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Psychiatryczny, Oddział Geriatryczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć, Apteka, Blok Operacyjny oraz Prosektorium.

W skład Centrum Ambulatoryjnego Jasło wchodzą: Dział Pomocy Doraźnej, Centrum Rehabilitacji (Poradnia Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Pracownia Fizjoterapii), Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Ortopedyczno – Traumatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Zakład Medycyny Pracy, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologii, Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Prób Czynnościowych, Pracownia Fototerapii, Gabinet Krioterapii, Pracownia Audiologiczna, Pracownia Spirometrii, Pracownia Ednoskopii, Nocna i Świąteczna Opieka w zakresie Podstawowej Opieki Medycznej, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Specjalista ds. Epidemiologii, Kapelan Szpitalny.

W oparciu o przekazane dane ustalono, że w 2017 r.:

 • w ramach ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki medycznej w poradniach specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej udzielono 95 729 porad,
 • wykonano 505 612 badań diagnostycznych,
 • przeprowadzono 3 970 zabiegów,
 • oddziały Szpitala Specjalistycznego leczyły 18 552 pacjentów.
 • w ramach Działu Pomocy Doraźnej wykonano 5 646 wyjazdów do zachorowań, 1 615 wyjazdów do wypadków

 

Kryterium II - Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

Ocena: 27 % (na 35 %)

II.1 Dostępność świadczeń zdrowotnych

Ocena: 11 % (na 15 %)

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż 2017 r. w porównaniu do roku ubiegłego czas oczekiwania w części poradni, lecznictwie stacjonarnym oraz na badania diagnostyczne uległ skróceniu, natomiast w części czas oczekiwania nadal się wydłuża.

Należy generalnie zauważyć, iż dla przypadków stabilnych w połowie poradni czas oczekiwania przekraczał miesiąc, w przypadku 6 poradni (w tym kardiologicznej) był dłuższy niż 100 dni. Jeśli chodzi o oddziały, to w kilku z nich pacjenci przyjmowani byli na bieżąco, jednakże w dwóch głównych oddziałach tj. Oddziale Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej pacjenci musieli oczekiwać na przyjęcie odpowiednio 22 i 18 dni. Należy jednak zauważyć, że w przypadku obu tych oddziałów czas oczekiwania uległ skróceniu w stosunku do roku poprzedniego. Zwraca się również uwagę na dalsze wydłużenie się czasu oczekiwania na przyjęcie na Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, który wzrósł do 1110 dni.

Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych w poszczególnych ośrodkach oraz na badania diagnostyczne (w dniach) przedstawia się następująco:

- Poradnie:

Lp.

Nazwa poradni

Średni czas oczekiwania (przypadki stabilne)

Średni czas oczekiwania (przypadki pilne)

 

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

 
 
             

1.

Alergologiczna

205

134

113

-92

-21

0

0

0

0

0

 

2.

Diabetologiczna

22

33

29

7

-4

0

0

0

0

0

 

3.

Endokrynologiczna

178

221

162

-16

-59

0

0

0

0

0

 

4.

Kardiologiczna

121

111

144

23

33

0

0

0

0

0

 

5.

Dermatologiczna

37

41

41

4

0

0

0

0

0

0

 

6.

Neurologiczna

57

91

117

60

26

0

3

0

0

-3

 

7.

Gruźlicy i Chorób Płuc

6

42

7

1

-35

0

0

0

0

0

 

8.

Reumatologiczna

113

185

135

22

-50

0

0

0

0

0

 

9.

Rehabilitacji Leczniczej

4

3

6

2

3

0

0

0

0

0

 

10.

Chorób Zakaźnych

19

58

103

84

45

13

13

27

14

14

 

11.

Ginekologiczno – Położnicza

0

10

0

0

-10

0

0

0

0

0

 

12.

Chirurgiczna

7

10

9

2

-1

0

0

0

0

0

 

13.

Ortopedyczno - Traumatologiczna

66

71

92

26

21

0

0

0

0

0

 

14.

Otolaryngologiczna

36

41

29

-7

-12

0

0

0

0

0

 

15.

Zdrowia Psychicznego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

16.

Leczenia Uzależnień

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Oddziały:

Lp.

Nazwa oddziału

Średni czas oczekiwania (przypadki stabilne)

Średni czas oczekiwania (przypadki pilne)

 

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

 
 
             

1.

Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii

18

29

22

4

-7

5

5

9

4

4

 

2.

Dermatologiczny

2

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

 

3.

Neurologii z Pododdziałem Udarowym

0

9

10

10

1

0

7

0

0

-7

 

4.

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5.

Obserwacyjno- Zakaźny i WZW

0

0

9

9

9

0

0

0

0

0

 

6.

Pediatrii i Alergologii

19

10

11

-8

1

0

0

0

0

0

 

7.

Neonatologiczny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8.

Ginekologiczno-Położniczy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

9.

Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

17

20

18

1

-2

4

4

3

-1

-1

 

10.

Ortopedii Traumatologii Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki

699

813

1110

411

297

116

133

145

29

12

 

11.

Otolaryngologiczny

171

197

163

-8

-34

62

96

55

-7

-41

 

12.

Psychiatryczny

139

33

22

-117

-11

48

17

13

-35

-4

 

13.

Geriatryczny

7

8

12

5

4

2

0

0

-2

0

 
             

14.

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

1495

1914

1519

24

-395

171

193

160

-11

-33

 

15.

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

1577

1694

1694

117

0

240

278

142

-98

-136

 

- badania diagnostyczne:

Lp.

Nazwa badania

Średni czas oczekiwania (przypadki stabilne)

Średni czas oczekiwania (przypadki pilne)

 

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

2015

2016

2017

Różnica 2017-2015

Różnica 2017-2016

 
 
             

1.

Endoskopia

18

27

20

2

-7

6

12

8

2

-4

 

2.

Tomografia komputerowa

72

70

86

14

16

23

28

40

17

12

 

3.

Rehabilitacja zabiegowa

239

195

360

121

165

55

67

101

46

34

 

4.

Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym

176

232

331

155

99

66

143

255

189

112

 

5.

Oddział Psychiatryczny Dzienny

27

32

81

54

49

0

8

0

0

-8

 

II.2. Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ocena: 16 % (na 20 %)

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że co do jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych swoje uwagi wnosił Narodowy Fundusz Zdrowia co zostało potwierdzone w protokołach kontroli i wystąpieniach pokontrolnych dotyczących następujących obszarów:

 • realizacji umowy nr 0901000403201601 z dnia 30.12.2015 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)
 • weryfikacja zgodności świadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej oraz zasadności zastosowania określonych procedur medycznych przy danym rozpoznaniu w celu wykazania do rozliczenia w ramach grup N24 i N2,

W dokumentacji pozostałych kontroli NFZ, z którymi zapoznał się zespół kontrolny nie wykazano nieprawidłowości.

 

Kryterium III - Prawidłowość gospodarowania mieniem.

Ocena: 10 % (na 10 %)

III.1. Gospodarowanie nieruchomościami.

Ocena: 3 % (na 3 %)

W toku kontroli sprawdzono umowy cywilnoprawne najmu, dzierżawy i użyczenia, których przedmiotem były nieruchomości lub ich części będące w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W roku 2017 r. Szpital Specjalistyczny w Jaśle był stroną 21 umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości lub ich części.

Zasady wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości lub ich części stanowiących aktywa trwałe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle określone są w Uchwale XXXIV/246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Zbadano wybrane umowy pod kątem zgodności z ww. uchwałą oraz prawidłowości realizacji zapisów umownych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III.2. Wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej.

Ocena 7 % (na 7 %)

Kontrolujący wykorzystali zebrane dane odnośnie średniego czasu przeznaczonego na badanie, czasu przygotowania sprzętu do kolejnego badania. Kontrolujący dysponowali również wykazem ilości posiadanych urządzeń, ilości wykonanych badań oraz technicznymi możliwościami urządzenia. Kontrolujący ustalili, iż sprzęt medyczny objęty kontrolą był wykorzystywany na poziomie zadowalającym.

Kryterium IV - Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

Ocena: 5 % (na 5 %)

Skontrolowano wykorzystanie i rozliczenie dotacji otrzymanych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle na następujące zadania:

- zadania inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – dotacja celowa z budżetu Powiatu Jasielskiego,

- zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” - dotacja celowa z budżetu Powiatu Jasielskiego,

 zakupu aparatu ultrasonograficznego – dotacja celowa z budżetu Miasta Jasła i Gmin Powiatu Jasielskiego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania oraz rozliczenia ww. dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Szpital wykorzystał przekazane środki na wskazany cel, a następnie terminowo rozliczył przekazane środki przedkładając wymagane umową dokumenty.

Kryterium V - Gospodarka finansowa.

Ocena: 13 % (na 30 %)

Oceny dokonano w oparciu o wskaźniki ekonomiczno-finansowe wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Łączna liczba punktów procentowych przypadających na gospodarkę finansową (30 %) została podzielona proporcjonalnie do ilości punktów przyznanych w rozporządzeniu poszczególnym wskaźnikom ekonomiczno-finansowym tj.

 • zyskowność – 6 %,
 • płynność finansowa – 11 %,
 • efektywność finansowa – 4 %,
 • zadłużenie – 9 %.
 1. 1. Zyskowność.

Ocena: 0 % (na 6 %).

Ocena podmiotu odbywa się w oparciu o wskaźniki zyskowności. Wskaźniki te określają relację wyniku finansowego netto do przychodów, wyniku finansowego z działalności operacyjnej do przychodów oraz wyniku finansowego netto do średniego stanu aktywów. Pożądanym jest aby ich wartość była nieujemna. W jednostkach, które wygenerowały ujemny wynik finansowy (stratę) wartość tego wskaźnika będzie ujemna, co oznacza, iż koszty działalności przekraczają wartość przychodów.

W Szpitali Specjalistycznym w Jaśle w 2017 r. wynik finansowy netto wyniósł -1.274.551,73 zł (strata), zatem uległ pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych, co obrazuje poniższa tabela

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

     

Wynik finansowy netto

-274 872,93 zł

-292 197,65 zł

-695 933,44 zł

-1.274.551,73 zł

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego

1 009 607,34 zł

-17 324,72 zł

-403 735,79 zł

-578 618,29 zł

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 2017 r. w porównaniu z 2016 r. przedstawiają się następująco:

 

Wyszczególnienie

2016 r.

2017 r.

Zmiana

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

74 872 184,07 zł

80 724 281,56 zł

5 852 097,49 zł

B.

B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:

  78 237 739,70 zł

84 072 685,57 zł

5 834 945,87 zł

 

Zużycie materiałów i energii

  17 826 598,15 zł

18 113 352,49 zł

286 754,34 zł

 

Usługi obce

  11 782 435,04 zł

12 430 808,80 zł

648 373,76 zł

 

Wynagrodzenia

  37 470 328,30 zł

41 705 593,37 zł

4 235 265,07 zł

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-  3 365 555,63 zł

-3 348 404,01 zł

17 151,62 zł

D.

Pozostałe przychody operacyjne

    2 937 005,48 zł

2 708 358,73 zł

-228 646,75 zł

E.

Pozostałe koszty operacyjne

         65 947,28 zł

365 240,15 zł

299 292,87 zł

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-     494 497,43 zł

-1 005 285,43 zł

- 510 788,00 zł

G.

Przychody finansowe

         14 217,00 zł

42 678,06 zł

28 461,06 zł

H.

Koszty finansowe

       215 574,01 zł

307 675,36 zł

92 101,35 zł

I.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-     695 854,44 zł

- 1 270 282,73 zł

- 574 428,29 zł

J.

Podatek dochodowy

               79,00 zł

4 269,00

4 190,00 zł

K.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

                    -   zł

- zł

- zł

L.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-     695 933,44 zł

- 1 274 551,73 zł

- 578 618,29 zł

Koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych w jednostce znacznie przewyższają osiągane przychody, co spowodowało występowanie wysokiej straty na sprzedaży podstawowej w wysokości 3.348.404,01 zł.

 

Poniższa tabela zawiera porównanie wyników finansowych oddziałów Szpitala Specjalistycznego za rok 2017 do wyników z 2015 r. i 2016 r.

Lp.

Nazwa oddziału

Wynik finansowy

Zmiana

2017-2016

2015 r.

2016 r.

2017 r.

       

1.

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

-922 576,19 zł

-567 705,45 zł

- 378 907,46 zł

188 797,99 zł

2.

Geriatryczny

457 683,02 zł

252 564,97 zł

305 330,45 zł

52 765,48 zł

3.

Chirurgii Ogólnej i Onkologii

-985 752,12 zł

-1 132 653,29 zł

-1 369 161,85 zł

-236 508,56 zł

4.

Intensywnej Opieki Medycznej

-854 196,44 zł

-717 326,60 zł

-777 590,93 zł

-60 264,33 zł

5.

Ginekologiczny

-881 570,51 zł

-1 077 482,38 zł

-1 427 267,28 zł

-349 784,90 zł

6.

Położniczy

-1 004 260,16 zł

-625 975,05 zł

-605 491,84 zł

20 483,21 zł

7.

Neonatologiczny

-865,67 zł

139 146,31 zł

52 884,29 zł

-86 262,02 zł

8.

Neurologiczny

346 245,05 zł

366 326,36 zł

165 537,26 zł

-200 789,10 zł

9.

Obserwacyjno-Zakaźny i WZW

130 454,73 zł

-169 692,91 zł

227 732,87 zł

397 425,78 zł

10.

Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki

617 851,96 zł

153 939,14 zł

-437 656,65 zł

-591 595,79 zł

11.

Otolaryngologiczny

-338 057,46 zł

-375 861,72 zł

-369 251,14 zł

6 610,58 zł

12.

Psychiatryczny

-316 007,21 zł

-472 443,14 zł

-511 082,89 zł

-38 639,75 zł

13.

Pediatrii i Alergologii

475 860,57 zł

-73 218,66 zł

340 344,72 zł

413 563,38 zł

14.

Dermatologiczny

-299 627,57 zł

-267 571,80 zł

-403 644,82 zł

-136 073,02 zł

15.

Dzienny Psychiatryczny

-16 724,59 zł

-14 544,31 zł

-3 851,16 zł

10 693,15 zł

 

Łącznie

-3 591 542,59 zł

-4 582 498,53 zł

-5 192 076,43 zł

-609 577,90 zł

W porównaniu z 2015 i 2016 r. wyniki finansowe poszczególnych poradni przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa poradni

Wynik finansowy

Zmiana

2017-2016

2015 r.

2016 r.

2017 r.

       

1.

Okulistyczna

-4 013,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

Kardiologiczna

-9 767,29 zł

-14 098,07 zł

-37 636,25 zł

-23 538,18 zł

3.

Reumatologiczna

-45 235,14 zł

-43 976,76 zł

-47 485,40 zł

-3 508,64 zł

4.

Endokrynologiczna

-47 786,61 zł

-24 148,55 zł

3 181,07 zł

27 329,62 zł

5.

Otolaryngologiczna

108 132,09 zł

126 868,89 zł

99 622,80 zł

-27 246,09 zł

6.

Diabetologiczna

173,95 zł

-8 065,93 zł

14 788,93 zł

22 854,86 zł

7.

Neurologiczna

17 049,32 zł

13 347,31 zł

9 198,08 zł

-4 149,23 zł

8.

Zdrowia Psychicznego

-2 676,46 zł

6 019,87 zł

9 124,87 zł

3 105,00 zł

9.

Leczenia Uzależnień

150 748,68 zł

142 387,18 zł

137 359,37 zł

-5 027,81 zł

10.

Chirurgiczna

-31 558,39 zł

-65 863,58 zł

-130 243,30 zł

-64 379,72 zł

11.

Gruźlicy i Chorób Płuc

295,28 zł

23 760,73 zł

-9 589,19 zł

-33 349,92 zł

12.

Ginekologiczno-Położnicza

-20 844,65 zł

-78 726,69 zł

-79 082,57 zł

-355,88 zł

13.

Alergologii

31 551,31 zł

36 381,95 zł

36 746,62 zł

364,67 zł

14.

Ortopedyczno-Traumatologiczna

-148 449,96 zł

-131 141,77 zł

-204 268,05 zł

-73 126,28 zł

15.

Chorób Zakaźnych

-42 234,90 zł

-59 991,48 zł

-44 078,54 zł

15 912,94 zł

16.

Dermatologiczna

4 099,97 zł

29 096,62 zł

21 073,59 zł

-8 023,03 zł

17.

Rehabilitacji

-291 168,17 zł

-275 910,95 zł

-275 795,29 zł

115,66 zł

 

Łącznie

-331 684,55 zł

-324 061,23 zł

-497 083,26 zł

-173 022,03 zł

W porównaniu z 2015 i 2016 r. wyniki finansowe innych ośrodków Szpitala przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa ośrodka

Wynik finansowy

Zmiana

2017-2016

2015 r.

2016 r.

2017 r.

1.

Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

-49 443,99 zł

304 066,28 zł

1 011 259,22 zł

707 192,94 zł

2.

Nocna i świąteczna opieka w zakresie POZ

67 223,96 zł

118 185,30 zł

265 652,49 zł

147 467,19 zł

3.

Nocna i świąteczna opieka w zakresie POZ – Nowy Żmigród

0,00 zł

0,00 zł

24 343,98 zł

24 343,98 zł

4.

POZ – transport

-43 060,38 zł

-37 517,46 zł

-34 009,71 zł

3 507,75 zł

5.

Pomoc Doraźna

537 066,08 zł

634 680,98 zł

487 968,96 zł

-146 712,02 zł

6.

Zakład Medycyny Pracy

-17 259,40 zł

-42 387,11 zł

-47 051,67 zł

-4 664,56 zł

 

Łącznie

494 526,27 zł

977 027,99 zł

1 708 163,27 zł

731 135,28 zł

V.2. Płynność finansowa

Ocena: 5 % (na 11 %).

Wskaźniki płynności finansowej obrazują zdolność jednostki do pokrywania swoich zobowiązań. Są to najważniejsze wskaźniki oceny bieżącej sytuacji finansowej. Utrata możliwości terminowego regulowania zobowiązań prowadzi bowiem w krótkim czasie do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki oraz powstania zagrożenia dla prowadzenia działalności.

Do oceny płynności finansowej zgodnie z rozporządzeniem posłużyły wskaźniki bieżącej płynności oraz szybkiej płynności. W 2017 r. Szpital uzyskał wartość tych wskaźników odpowiednio 0,73 i 0,64. Zgodnie z rozporządzeniem optymalna wartość wskaźnika bieżącej płynności powinna mieścić się w przedziale 1,50-3,00, zaś wskaźnika płynności szybkiej w przedziale 1,00-2,50.

V.3. Efektywność finansowa

Ocena: 4 % (na 4 %).

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań opisują efektywność przyjętej polityki zarzadzania przepływami pieniężnymi, tzn. mogą sygnalizować ryzyko utraty płynności finansowej przez jednostkę lub w przypadku gdy wskaźniki płynności finansowej już wyraźnie wskazują na brak płynności – określają przyczyny tych problemów.

Odnosząc powyższe do sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, wskaźniki te są na bezpiecznym poziomie odpowiednio 32 i 30 dni co pozwoliło na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.

V.4. Zadłużenie

Ocena: 4 % (na 9 %).

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów jednostki kapitałem obcym, czyli jaka część posiadanego majątku jednostki nie stanowi jego własności lub stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań. W przypadku Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle wskaźnik ten jest na poziomie 59 %.

Kolejny wskaźnik zadłużenia (wskaźnik wypłacalności) wykorzystywany jest do badania struktury finansowania. Określa on poziom zadłużenia i tym samym ocenia wypłacalność w długim okresie. Poziom zadłużenia ocenia się w stosunku do kapitału własnego. W przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wskaźnik ten jest na poziomie 27,23, co jest wartością zbyt wysoką.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na koniec 2017 r. uległy zwiększeniu. Wartości tych pozycji bilansu, jak i ich zmianę w trakcie analizowanego roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Pozycja bilansu

Stan na dzień

31.12.2015 r.

Stan na dzień

31.12.2016 r.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Różnica

2017-2016

      

1.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

34 683 973,44 zł

35 824 783,77 zł

37 933 310,60 zł

2 108 526,83 zł

2.

Zobowiązania krótkoterminowe

12 434 090,38 zł

14 214 668,05 zł

13 192 492,66 zł

-1 022 175,39 zł

3.

Zobowiązania długoterminowe

548 220,67 zł

591 442,86 zł

3 471 130,14 zł

2 879 687,28 zł

 1. Strategia zarządzania.

Ocena: 10 % (na 10 %)

W ocenie Zarządu Powiatu w Jaśle należy podejmować działania zmierzające do zrównoważenia wyniku finansowego oraz optymalizacji struktury zatrudnienia dla zapewnienia odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Podsumowanie oceny

Kryterium

Zastrzeżenia

Ocena

Kryterium I
Realizacja zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym
i statucie.

 

Nie sformułowano zastrzeżeń.

10 %

(na 10 %)

Kryterium II

Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Czas oczekiwania w poradniach, lecznictwie stacjonarnym oraz na badania diagnostyczne jest zbyt długi, co zmniejsza dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz skuteczność leczenia.

Kontrole przeprowadzane w zakresie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowości realizacji umów z NFZ wykazały uchybienia.

27 %

(na 35 %)

Kryterium III

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

 

Nie sformułowano zastrzeżeń.

10 %

(na 10 %)

Kryterium IV

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

Nie sformułowano zastrzeżeń.

5 %

(na 5 %)

Kryterium V

Gospodarka finansowa

Ocenę przyjęto na podstawie wskaźników ekonomiczno- finansowych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wynik finansowy netto Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wyniósł – 1.274.551,73 zł i uległ pogorszeniu w stosunku do wyniku za rok 2016 o 578.618,29 zł.

Koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych w jednostce znacznie przewyższają osiągane przychody, co spowodowało występowanie wysokiej straty na sprzedaży podstawowej w wysokości 3.348.404,01 zł.

13 %

(na 30 %)

 

Kryterium VI

Strategia zarządzania

 

W ocenie Zarządu Powiatu w Jaśle należy kontynuować działania zmierzające do zrównoważenia wyniku finansowego oraz optymalizacji struktury zatrudnienia dla zapewnienia odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

10 %

(na 10 %)

Łączny wynik: 75 % (na 100 %)

 

Przyjęta ocena: pozytywna z zastrzeżeniami

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LIX/418/2018PDF3.18 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, sierpień 2018 13:57 Paweł Szot