Uchwała Nr LXI/424/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 1

 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 582.440,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

560.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

560.000,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

560.000,00

-

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

560.000,00

-

801

  

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

9.650,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

3.730,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

3.369,00

-

0690

Wpływy z różnych opłat

(opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)

ZST w Jaśle

45,00

-

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.780,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(wynagrodzenie dla płatnika)

544,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

361,00

-

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

ZST w Jaśle

361,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

5.920,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

5.920,00

-

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

 

5.920,00

-

854

  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

12.790,00

-

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

12.790,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

12.790,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(wpłaty szkół z tytułu utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.000 zł

refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle – 5.790 zł)

MDK w Jaśle

12.790,00

-

 

OGÓŁEM

582.440,00

-

Dochody bieżące

22.079,00

-

Dochody majątkowe

560.361,00

-

 

 2

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.843.005,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 2.760.565,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

3.320.607,00

260.607,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

1.260.607,00

260.607,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

340.607,00

40.607,00

dotacje

40.607,00

-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych dla:

1)   Gminy Krempna – 2.316 zł

2)   Gminy Brzyska - 357 zł

3)   Gminy Tarnowiec – 37.934 zł

40.607,00

-

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

300.000,00

40.607,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300.000,00

40.607,00

4270

Zakup usług remontowych

PZD w Jaśle

300.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

40.607,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

920.000,00

220.000,00

 inwestycje

920.000,00

220.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PZD w Jaśle

920.000,00

-

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

-

140.000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

80.000,00

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

2.060.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.500.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.500.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.500.000,00

-

4270

Zakup usług remontowych

PZD w Jaśle

1.500.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

560.000,00

-

 inwestycje

560.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

560.000,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.251.493,00

1.359.409,00

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

55.162,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

55.162,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

55.162,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55.162,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

55.162,00

-

80105

 

Przedszkola specjalne

 

1.275,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.275,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.275,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.275,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

1.275,00

-

80110

 

Gimnazja

 

-

36.500,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

36.500,00

dotacje

-

36.500,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie gimnazjum sportowego

-

36.500,00

80111

 

Gimnazja specjalne

 

36.500,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

36.500,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

36.500,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36.500,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

33.650,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.850,00

-

80115

 

Technika

 

493.789,00

159.850,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

493.789,00

159.850,00

dotacje

-

159.850,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla:

1. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 111.130 zł

2. Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie technikum – 48.720 zł

-

159.850,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

493.789,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

493.789,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 76.122 zł

ZSUiS w Jaśle – 51.413 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 75.948 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 145.500 zł

ZSB w Jaśle – 68.150 zł

417.133,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZS Nr 3 w Jaśle – 51.445 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 6.375 zł

ZSB w Jaśle – 10.500 zł

68.320,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 1.500 zł

ZSUiS w Jaśle – 935 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 3.776 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 1.275 zł

ZSB w Jaśle – 850 zł

8.336,00

-

80116

 

Szkoły policealne

 

-

578.434,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

578.434,00

dotacje

-

578.434,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla:

1. Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 68.861 zł

2. Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta) – 50.486 zł

3. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 254.236 zł

4. Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (opiekun medyczny) – 181.748 zł

5. Niepublicznej Szkoły Policealnej w Jaśle na:

a)  funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (asystentka stomatologiczna) – 11.325 zł

b) funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (higienistka stomatologiczna) – 11.778 zł

-

578.434,00

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

205.507,00

47.731,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

205.507,00

47.731,00

dotacje

-

47.731,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia

-

47.731,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

205.507,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

205.507,00

-

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 49.357 zł

ZSUiS w Jaśle – 74.308 zł

ZSB w Jaśle – 63.875 zł

187.540,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 2.338 zł

ZSUiS w Jaśle – 10.335 zł

ZSB w Jaśle – 3.613 zł

16.286,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 546 zł

ZSUiS w Jaśle – 710 zł

ZSB w Jaśle – 425 zł

1.681,00

-

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

230.436,00

511.516,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

230.436,00

511.516,00

dotacje

-

511.516,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla:

1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle na funkcjonowanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – 40.957 zł

2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 45.904 zł

3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 32.765 zł

-

119.626,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla:

1. Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy na funkcjonowanie sportowego liceum ogólnokształcącego – 155.350 zł

2. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 224.930 zł

3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 11.610 zł

-

391.890,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

230.436,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

230.436,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

I LO w Jaśle – 81.260 zł

II LO w Jaśle – 68.000 zł

LO w Kołaczycach – 53.125 zł

202.385,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

I LO w Jaśle – 6.375 zł

II LO w Jaśle – 10.626 zł

LO w Kołaczycach – 8.500 zł

25.501,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

II LO w Jaśle – 1.275 zł

LO w Kołaczycach – 1.275 zł

2.550,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

58.819,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

58.819,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

58.819,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58.819,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 28.475 zł

ZSUiS w Jaśle – 25.000 zł

53.475,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 2.964

ZSUiS w Jaśle – 2.380 zł

5.344,00

-

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

11.050,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

11.050,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

11.050,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.050,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

11.050,00

-

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

116.495,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

116.495,00

-

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

116.495,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

116.495,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZSUiS w Jaśle – 25.205 zł

CKP w Jaśle – 83.503 zł

108.708,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZSUiS w Jaśle – 3.831 zł

CKP w Jaśle – 2.763 zł

6.594,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZSUiS w Jaśle – 470 zł

CKP w Jaśle – 723 zł

1.193,00

 

80152

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

36.540,00

25.378,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

36.540,00

25.378,00

dotacje

3.000,00

25.378,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla:

1. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 19.566 zł (zmniejszenie)

2. Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 5.812 zł (zmniejszenie)

3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 3.000 zł (zwiększenie)

3.000,00

25.378,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

33.540,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

33.540,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 1.602 zł

ZSUiS w Jaśle – 12.575 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 15.725 zł

29.902,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 280 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 2.975 zł

3.255,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZS Nr 4 w Jaśle

383,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

5.920,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.920,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.920,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.920,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

I LO w Jaśle

5.670,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

250,00

-

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

-

1.000.000,00

85111

 

Szpitale ogólne

 

-

1.000.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

-

1.000.000,00

 inwestycje

-

1.000.000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

SP w Jaśle

dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

-

1.000.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

17.000,00

-

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

14.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

14.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

14.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

PCPR w Jaśle

3.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

11.000,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PCPR w Jaśle

3.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

8.000,00

-

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

3.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

3.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

3.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

2.500,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

-

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

249.446,00

119.090,00

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

 

28.812,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

28.812,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

28.812,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28.812,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

28.812,00

-

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

20.525,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

20.525,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

20.525,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.525,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

19.675,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

850,00

-

85406

 

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

68.219,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

68.219,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

68.219,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

63.719,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PPP w Jaśle

45.400,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.563,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.756,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

4.500,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PPP w Jaśle

1.000,00

-

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.500,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

110.660,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

110.660,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

110.660,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

103.660,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

MDK w Jaśle

102.870,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

790,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

7.000,00

-

4260

Zakup energii

MDK w Jaśle

4.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

21.230,00

119.090,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

21.230,00

119.090,00

dotacje

-

119.090,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie internatu

-

119.090,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

21.230,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21.230,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZSUiS w Jaśle

21.230,00

-

855

 

 

RODZINA

 

4.459,00

21.459,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

-

6.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

6.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

-

6.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

6.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PCPR w Jaśle

-

6.000,00

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

4.459,00

15.459,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

4.459,00

15.459,00

dotacje

 

4.459,00

15.459,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja dla Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

-

15.459,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych:

1.  Powiat Krośnieński – 926 zł

2.  Powiat Przemyski – 999 zł

3.  Powiat Strzyżowski– 2.534 zł

4.459,00

-

 

OGÓŁEM

4.843.005,00

2.760.565,00

Wydatki bieżące, w tym:

3.363.005,00

1.540.565,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

3.314.939,00

46.607,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.492.439,00

6.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.822.500,00

40.607,00

dotacje

48.066,00

1.493.958,00

Wydatki majątkowe, w tym:

1.480.000,00

1.220.000,00

inwestycje

1.480.000,00

1.220.000,00

 

 3

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Budowa chodników przy drogach powiatowych

PZD w Jaśle

920.000,00

-

w tym: inwestycje

920.000,00

-

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III

SP w Jaśle

-

220.000,00

w tym: inwestycje

 

-

220.000,00

Razem rozdział 60014

 

920.000,00

220.000,00

w tym: inwestycje

 

920.000,00

220.000,00

60078

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490 – 4+690 w miejscowości Sowina

SP w Jaśle

560.000,00

-

w tym: inwestycje

 

560.000,00

-

Razem rozdział 60078

560.000,00

-

 

Razem dział 600

 

1.480.000,00

220.000,00

w tym: inwestycje

1.480.000,00

220.000,00

851

85111

Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

-

1.000.000,00

w tym: inwestycje

-

1.000.000,00

Razem rozdział 85111

 

-

1.000.000,00

w tym: inwestycje

-

1.000.000,00

 

Razem dział 851

 

-

1.000.000,00

w tym: inwestycje

-

1.000.000,00

 

 

OGÓŁEM

1.480.000,00

1.220.000,00

w tym: inwestycje

1.480.000,00

1.220.000,00

 

4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

 

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2018 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2018 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II

SP w Jaśle

600

60014

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

z tego: majątkowe

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III

SP w Jaśle

600

60014

1.526.455,00

-

220.000,00

1.306.455,00

z tego: majątkowe

1.526.455,00

-

220.000,00

1.306.455,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej

SP w Jaśle

630

63003

59.000,00

-

-

59.000,00

z tego: majątkowe

59.000,00

-

-

59.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

801

80130

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

z tego: majątkowe

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

z tego: majątkowe

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

801

80130

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

z tego: majątkowe

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

z tego: majątkowe

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

717.174,00

-

-

717.174,00

z tego: bieżące

717.174,00

-

-

717.174,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

637.411,00

-

-

637.411,00

z tego: bieżące

637.411,00

-

-

637.411,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

24.000,00

-

-

24.000,00

z tego: bieżące

16.080,00

-

-

16.080,00

majątkowe

7.920,00

-

-

7.920,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus +

Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

ZS Nr 3 w Jaśle

801

80195

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim

PCPR w Jaśle

852

85295

185.851,25

  

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

185.851,25

-

-

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

921

92105

34.990,00

-

-

34.990,00

z tego: bieżące

majątkowe

34.990,00

-

-

-

-

-

34.990,00

-

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

 

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

7.531.883,98

-

220.000,00

7.311.883,98

z tego: bieżące

1.125.648,98

-

-

1.125.648,98

majątkowe

6.406.235,00

-

220.000,00

6.186.235,00

w tym: pokryte środkami UE

4.117.783,98

-

-

4.117.783,98

z tego: bieżące

994.815,98

-

-

994.815,98

majątkowe

3.122.968,00

-

-

3.122.968,00

 

5

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 1.500.000,00 zł do kwoty 24.050.000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 7.270.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 16.780.000,00 zł.

6

  

  1. Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 1.500.000,00 zł do kwoty 29.170.000,00 zł poprzez zwiększenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 7.270.000,00 zł.
  2. Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 7.270.000,00 zł.

7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/424/2018PDF2.27 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 09:23 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:46 Paweł Szot