Uchwała Nr LXII/432/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 255.737,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 8.164,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

801

  

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

44.217,00

174,00

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

2.647,00

174,00

 

Dochody bieżące, w tym:

 

2.647,00

174,00

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

LO w Kołaczycach

63,00

-

0690

Wpływy z różnych opłat

(opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)

-

174,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.584,00

-

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

41.570,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

41.570,00

-

0830

Wpływy z usług

POEN w Jaśle

41.570,00

-

852

  

POMOC SPOŁECZNA

 

200.000,00

-

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

 

200.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

200.000,00

-

0830

Wpływy z usług

DPS w Foluszu

200.000,00

-

854

  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

11.520,00

7.990,00

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

11.520,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

11.520,00

-

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

MDK w Jaśle

320,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(wpłaty szkół z tytułu utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 9.254 zł

refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle – 1.946 zł)

11.200,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

-

7.990,00

 

Dochody bieżące, w tym:

 

-

7.990,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

LO w Kołaczycach

-

1.299,00

0830

Wpływy z usług

-

6.691,00

 

OGÓŁEM

255.737,00

8.164,00

Dochody bieżące

255.737,00

8.164,00

 

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 090,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 517,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

-

600.000,00

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

-

600.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

600.000,00

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:

 

-

600.000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

SP w Jaśle

-

600.000,00

801

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

565.385,00

-

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

51.962,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

51.962,00

-

dotacje

20.862,00

-

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle – dotacja dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej na funkcjonowanie specjalnej szkoły podstawowej

20.862,00

-

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

31.100,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31.100,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

27.800,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.000,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

-

80105

 

Przedszkola specjalne

 

1.150,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.150,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.150,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.150,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

1.150,00

-

80111

 

Gimnazja specjalne

 

3.996,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

3.996,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

3.996,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.996,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

3.800,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

196,00

-

80115

 

Technika

 

203.740,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

203.740,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

203.740,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

203.740,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 37.100 zł

ZSUiS w Jaśle – 23.400 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 39.700 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 52.800 zł

ZSB w Jaśle – 28.100 zł

181.100,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 3.900 zł

ZSUiS w Jaśle – 450 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 8.000 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 4.300 zł

ZSB w Jaśle – 3.900 zł

20.550,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 700 zł

ZSUiS w Jaśle – 400 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 600 zł

ZSB w Jaśle – 390 zł

2.090,00

-

80116

 

Szkoły policealne

 

38.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

38.000,00

-

dotacje

38.000,00

-

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta)

38.000,00

-

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

25.616,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

25.616,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

25.616,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

25.616,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 2.500 zł

ZSUiS w Jaśle – 10.136 zł

ZSB w Jaśle – 8.500 zł

21.136,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 1.100 zł

ZSUiS w Jaśle – 1.600 zł

ZSB w Jaśle – 1.400 zł

4.100,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 130 zł

ZSUiS w Jaśle – 150 zł

ZSB w Jaśle – 100 zł

380,00

-

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

123.480,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

123.480,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

123.480,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

123.480,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

I LO w Jaśle – 44.450 zł

II LO w Jaśle – 37.050 zł

LO w Kołaczycach – 27.330 zł

108.830,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

I LO w Jaśle – 6.750 zł

II LO w Jaśle – 5.200 zł

LO w Kołaczycach – 1.500 zł

13.450,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

II LO w Jaśle – 600 zł

LO w Kołaczycach – 600 zł

1.200,00

-

80130

 

Szkoły zawodowe

 

8.433,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

8.433,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

8.433,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.433,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 800 zł

ZSUiS w Jaśle – 5.540 zł

ZSB w Jaśle – 1.000 zł

7.340,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZSUiS w Jaśle – 800 zł

ZSB w Jaśle – 200 zł

1.000,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 43 zł

ZSB w Jaśle – 50 zł

93,00

-

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

14.400,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

14.400,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

14.400,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14.400,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

13.160,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.240,00

-

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

29.960,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

29.960,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

29.960,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29.960,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZSUiS w Jaśle – 2.000 zł

CKP w Jaśle – 23.450 zł

25.450,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZSUiS w Jaśle – 850 zł

CKP w Jaśle – 3.250 zł

4.100,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZSUiS w Jaśle – 60 zł

CKP w Jaśle – 350 zł

410,00

-

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

51.520,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

51.520,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

51.520,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

51.520,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

POEN w Jaśle

31.170,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.350,00

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15.000,00

-

80152

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

 

13.128,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

13.128,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

13.128,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.128,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 500 zł

ZSUiS w Jaśle – 3.752 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 6.800 zł

11.052,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 100 zł

ZSUiS w Jaśle – 500 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 1.200 zł

1.800,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

ZST w Jaśle – 76 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 200 zł

276,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

200.000,00

-

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

 

200.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

200.000,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.200,00

-

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

DPS w Foluszu

9.200,00

-

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

190.800,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

190.800,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DPS w Foluszu

36.800,00

-

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

30.000,00

-

4260

Zakup energii

90.000,00

-

4270

Zakup usług remontowych

15.000,00

-

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

18.000,00

-

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

87.705,00

5.517,00

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

 

20.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

20.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

20.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

18.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.900,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

-

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

3.175,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

3.175,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

3.175,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.175,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

2.750,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

350,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

75,00

-

85406

 

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

21.200,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

21.200,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

21.200,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21.200,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PPP w Jaśle

18.400,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.500,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

-

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

34.220,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

34.220,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

34.220,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24.646,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

MDK w Jaśle

22.200,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.346,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

100,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

9.574,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

MDK w Jaśle

1.967,00

-

4260

Zakup energii

2.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.940,00

-

4430

Różne opłaty i składki

1.667,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

9.110,00

5.517,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

9.110,00

5.517,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

9.110,00

5.517,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.110,00

5.517,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

LO w Kołaczycach – 5.517 zł (zmniejszenie)

ZSUiS w Jaśle – 8.750 zł (zwiększenie)

8.750,00

5.517,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZSUiS w Jaśle

280,00

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

80,00

-

 

OGÓŁEM

853.090,00

605.517,00

Wydatki bieżące, w tym:

853.090,00

605.517,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

785.028,00

5.517,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

584.654,00

5.517,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200.374,00

-

dotacje

58.862,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.200,00

-

wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

-

600.000,00

 

  • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

  • 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXII/432/2018PDF1.23 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 31, październik 2018 14:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:41 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:42 Paweł Szot