Działając na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu pn. „Pieśni korzeni – współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Białorusi na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2. Na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na zaciągnięcie w latach 2020-2021 zobowiązania na udział własny do kwoty 30.000,00 zł, w tym:

a) w 2020 roku – do kwoty 15.000,00 zł
b) w 2021 roku – do kwoty 15.000,00 zł

§ 2

Realizacja projektu, o którym mowa § 1 ust. 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.