Na podstawie art. 12 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 4, art. 8a ust. 3, art. 16a ust. 3, art. 19, art. 27 ust. 1 zdanie drugie, art. 32 ust. 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Jasielskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 8 ust. 1 dodaje się punkt 6 o treści : „6) Skarg, Wniosków i Petycji”
2) w § 12 ust.2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: „Oprócz uchwał, o których mowa w ust. 1 rada może podejmować:”
3) w § 13 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
4) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję porządku obrad wraz z projektami uchwał.”
5) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Zawiadomienie o terminie, miejscu, ustalonym porządku obrad wraz z materiałami, w tym projektami uchwał, doręcza się na 7 dni przed terminem obrad, z wyjątkiem sesji zwołanej w trybie wskazanym w § 13 ust. 2. Zawiadomienia są doręczane drogą pocztową lub jeśli radny wyrazi na to zgodę, na indywidualną skrzynkę mailową. W przypadku doręczenia drogą elektroniczną, zawiadomienia oraz materiały na sesje uważa się za skutecznie doręczone z dniem, w którym przekazano je radnym na ich skrzynki mailowe.”
6) § 14 ust 5 otrzymuje brzmienie : „Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad rady podaje się do publicznej wiadomości w szczególności na stronie internetowej powiatu oraz poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w siedzibach: starostwa i gmin powiatu.”
7) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ Do momentu zamknięcia sesji, z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub zarząd. Nad wnioskiem o zmianę porządku obrad nie przeprowadza się dyskusji. Przewodniczący dopuszcza jedynie jeden głos przeciwny temu wnioskowi.”
8) § 22 otrzymuje brzmienie:

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do starosty.
2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikające z niej pytania.
4. Interpelacje składa się pisemnie na ręce przewodniczącego rady, przewodniczący niezwłocznie przekazuje je staroście.
5. Odpowiedź na interpelację składa się na ręce przewodniczącego rady i radnego nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może wystąpić o uzupełnienie odpowiedzi.”

9) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.”
10) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przebieg sesji utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”
11) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i zapoznaniu się z nagraniem przebiegu sesji.”
12) w § 38 ust. 1 po pkt. 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu : „grupa mieszkańców powiatu licząca co najmniej 500 osób.”
13) § 43 otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady.
2. Głosowanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
3. Radni głosują poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku.
4. Jeżeli z przyczyn technicznych głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego nie może zostać przeprowadzone, przewodniczący rady zarządza głosowanie imienne poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczących przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymuje się” oraz podaje do protokołu sposób głosowania poszczególnych radnych.
5. Imienne wykazy głosowań radnych ujmuje się w protokole sesji oraz podaje do publicznej wiadomości.
6. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Z chwilą ogłoszenia wyników, głosowanie uważa się za zakończone. Po ogłoszeniu wyniku, ponowne głosowanie w tej sprawie nie jest możliwe.
7. Jeżeli przedmiotem głosowania jest projekt uchwały, to ogłoszenie wyników tego głosowania oznacza wyczerpanie w tym punkcie porządku obrad.”

14) w § 53 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu powiatu.”
15) w Rozdziale IV „Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej i pozostałych komisji rady”, podrozdział 8. otrzymuje brzmienie:
„8. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 70a
1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.
2. Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określono w ust.1.
§70b
1. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do starosty, zarządu i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o przedłożenie stanowiska w zakresie wniosku lub petycji,
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
2. Komisja przygotowuje i przedstawia radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.”

16) dotychczasowy podrozdział 8. „Pozostałe stałe komisje” otrzymuje numer 9.
17) w § 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania w stosunku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”
18) dotychczasowa treść § 71 ust. 4 otrzymuje numer 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr III/12/2018PDF629.81 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 09:55 Paweł Szot