Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Kołaczyce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach dla 2 osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004 r., na które Powiat Jasielski otrzymuje dotację z budżetu państwa.

§ 2

Szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Jasielskim i Gminą Kołaczyce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr III/15/2018pdf185.54 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, grudzień 2018 10:00 Paweł Szot