Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, r. poz. 2190, ze zm.) oraz art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • § 1

W statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 10 ust.2:
  1. pkt 1 lit. k) otrzymuje brzmienie: „Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej”
  2. pkt 2 lit. n) otrzymuje brzmienie: „Poradnia Otolaryngologiczna i Otolaryngologii Dziecięcej”
  • w § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

          „7. Komisję konkursową na stanowisko Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle”.


  • § 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VII/39/2019pdf179.15 KBKatarzyna Setlik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 09:07 Katarzyna Setlik