Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

 • §1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 1.390.398,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

1.387.825,00

-

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

1.387.825,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

1.387.825,00

-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

1.387.825,00

-

852

  

POMOC SPOŁECZNA

 

2.573,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

2.573,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

2.573,00

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

(środki PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”)

 

2.573,00

-

 

OGÓŁEM

1.390.398,00

-

Dochody bieżące

1.390.398,00

-

 

 • §2

 

 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 2.551.398,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 3.161.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

926.512,00

1.000,00

60004

 

Lokalny transport drogowy

 

814.603,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

814.603,00

-

dotacje

814.603,00

-

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

SP w Jaśle

814.603,00

-

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

1.000,00

1.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.000,00

1.000,00

 inwestycje

1.000,00

1.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

-

1.000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle

z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tarnowiec na zadanie inwestycyjne

1.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

110.909,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

110.909,00

-

 inwestycje

110.909,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

110.909,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.167.125,00

-

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

179.570,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

179.570,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

179.570,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

160.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

130.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

19.570,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

19.570,00

-

80105

 

Przedszkola specjalne

 

20.160,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

20.160,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

20.160,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17.600,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

14.600,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

2.560,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

2.560,00

-

80111

 

Gimnazja specjalne

 

21.560,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

21.560,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

21.560,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

15.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

1.560,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

1.560,00

-

80115

 

Technika

 

420.214,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

420.214,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

420.214,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

420.214,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 67.064 zł

ZSUiS w Jaśle – 44.079 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 100.622 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 92.956 zł

ZSB w Jaśle – 49.796 zł

354.517,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 12.781 zł

ZSUiS w Jaśle – 8.461 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 18.760 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 16.579 zł

ZSB w Jaśle – 9.116 zł

65.697,00

-

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

80.262,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

80.262,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

80.262,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80.262,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZST w Jaśle – 20.752 zł

ZSUiS w Jaśle – 26.103 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 2.504 zł

ZSB w Jaśle – 17.833 zł

67.192,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

ZST w Jaśle – 4.016 zł

ZSUiS w Jaśle – 5.164 zł

ZS Nr 3 w Jaśle – 492 zł

ZSB w Jaśle – 3.398 zł

13.070,00

-

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

264.608,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

264.608,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

264.608,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

264.608,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

I LO w Jaśle – 94.955 zł

II LO w Jaśle – 64.443 zł

LO w Kołaczycach – 48.411 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 15.394 zł

223.203,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

I LO w Jaśle – 16.944 zł

II LO w Jaśle – 12.015 zł

LO w Kołaczycach – 9.491 zł

ZS Nr 4 w Jaśle – 2.955 zł

41.405,00

-

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

 

77.780,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

77.780,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

77.780,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

65.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

50.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

12.780,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

12.780,00

-

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

49.431,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

49.431,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

49.431,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49.431,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

CKP w Jaśle

41.756,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.675,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

53.540,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

53.540,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

53.540,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10.980,00

-

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP w Jaśle, na realizację projektu pn:

„Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”

6.623,00

-

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.169,00

-

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.139,00

-

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

201,00

-

4127

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

162,00

-

4129

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

29,00

-

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

1.408,00

-

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

249,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

42.560,00

-

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

6.816,00

-

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1.204,00

-

4307

Zakup usług pozostałych

24.650,00

-

4309

Zakup usług pozostałych

4.350,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

5.540,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

2.573,00

-

85295

 

Pozostała działalność

 

2.573,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

2.573,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

PCPR w Jaśle

na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”

2.573,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.573,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.506,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.067,00

-

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

268.700,00

-

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

 

156.900,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

156.900,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

156.900,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

130.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

110.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000,00

-

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

26.900,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

26.900,00

-

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

20.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

20.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

20.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

SOSW w Jaśle

15.000,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.000,00

-

85406

 

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

35.105,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

35.105,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

35.105,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35.105,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PPP w Jaśle

29.563,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.542,00

-

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

37.518,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

37.518,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

37.518,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37.518,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

MDK w Jaśle

31.763,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.755,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

17.807,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

17.807,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

17.807,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17.807,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZSUiS w Jaśle

14.892,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.915,00

-

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

240,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

240,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

240,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

240,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

ZSUiS w Jaśle

200,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40,00

-

85495

 

Pozostała działalność

 

1.130,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.130,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.130,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.130,00

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SOSW w Jaśle

1.130,00

-

855

 

 

RODZINA

 

60.000,00

60.000,00

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

60.000,00

60.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

60.000,00

60.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

40.000,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

40.000,00

 

 

 

Dotacje

 

60.000,00

20.000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle - dotacja dla Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

-

20.000,00

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle - dotacja dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej

60.000,00

-

900

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

76.488,00

-

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

SP w Jaśle, na realizację projektu pn:

„Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”

76.488,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

76.488,00

-

 inwestycje

76.488,00

-

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

52.687,00

-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.801,00

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

50.000,00

3.100.000,00

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

50.000,00

3.100.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

50.000,00

3.100.000,00

 inwestycje

50.000,00

3.100.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

50.000,00

3.100.000,00

 

OGÓŁEM

2.551.398,00

3.161.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

2.313.001,00

60.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1.438.398,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.328.765,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

109.633,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

40.000,00

dotacje

874.603,00

20.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

238.397,00

3.101.000,00

inwestycje

238.397,00

3.101.000,00

 

 • §3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok

 

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - I etap

SP w Jaśle

-

1.000,00

w tym: inwestycje

-

1.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

1.000,00

-

w tym: inwestycje

1.000,00

-

Razem rozdział 60014

 

1.000,00

1.000,00

w tym: inwestycje

1.000,00

1.000,00

60078

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w miejscowości Świątkowa Wielka

SP w Jaśle

110.909,00

-

w tym: inwestycje

110.909,00

-

Razem rozdział 60078

 

110.909,00

-

w tym: inwestycje

110.909,00

-

Razem dział 600

 

111.909,00

1.000,00

w tym: inwestycje

111.909,00

1.000,00

900

90005

Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej

SP w Jaśle

76.488,00

-

w tym: inwestycje

76.488,00

-

Razem rozdział 90005

 

76.488,00

-

w tym: inwestycje

76.488,00

-

Razem dział 900

 

76.488,00

-

w tym: inwestycje

76.488,00

-

926

92605

 

Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

-

3.100.000,00

w tym: inwestycje

-

3.100.000,00

Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

50.000,00

-

Razem rozdział 92605

 

50.000,00

3.100.000,00

w tym: inwestycje

50.000,00

3.100.000,00

Razem dział 926

 

50.000,00

3.100.000,00

w tym: inwestycje

50.000,00

3.100.000,00

 

 

OGÓŁEM

238.397,00

3.101.000,00

w tym:    inwestycje

238.397,00

3.101.000,00

 

 • §4

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2019 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2019 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha

SP w Jaśle

010

01005

197.690,00

-

-

197.690,00

z tego: bieżące

197.690,00

-

-

197.690,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

197.690,00

-

-

197.690,00

z tego: bieżące

197.690,00

-

-

197.690,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha

SP w Jaśle

010

01005

148.220,00

-

-

148.220,00

z tego: bieżące

148.220,00

-

-

148.220,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

148.220,00

-

-

148.220,00

z tego: bieżące

148.220,00

-

-

148.220,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha

SP w Jaśle

010

01005

91.330,00

-

-

91.330,00

z tego: bieżące

91.330,00

-

-

91.330,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

91.330,00

-

-

91.330,00

z tego: bieżące

91.330,00

-

-

91.330,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

385.633,00

-

-

385.633,00

z tego: bieżące

385.633,00

-

-

385.633,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

347.070,00

-

-

347.070,00

z tego: bieżące

347.070,00

-

-

347.070,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

58.500,00

-

-

58.500,00

z tego: bieżące

33.500,00

-

-

33.500,00

majątkowe

25.000,00

-

-

25.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020

Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku

SP w Jaśle

801

80195

-

48.000,00

-

48.000,00

z tego: bieżące

-

48.000,00

-

48.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej

SP w Jaśle

900

90005

-

76.488,00

-

76.488,00

z tego: majątkowe

-

76.488,00

-

76.488,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

881.373,00

124.488,00

-

1.005.861,00

z tego: bieżące

856.373,00

48.000,00

-

904.373,00

majątkowe

25.000,00

76.488,00

-

101.488,00

w tym: pokryte środkami UE

784.310,00

-

-

784.310,00

z tego: bieżące

784.310,00

-

-

784.310,00

majątkowe

-

-

-

-

 

 • §5

Zmniejsza się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.000.000 zł do kwoty 1.180.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy.

 • §6

 

Zmniejsza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 2.000.000 zł do kwoty 6.400.000 zł, w tym kredyt bankowy o 2.000.000 zł do kwoty 6.400.000 zł.

 • §7

 

Zmniejsza się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o 2.000.000 zł do kwoty 1.180.000 zł.

 

 • §8

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • §9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/41/2019PDF1.78 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 14:01 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04, kwiecień 2019 13:04 Paweł Szot