Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz  art. 9 ust. 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się i wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
2. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1, którego wartość nie przekroczy kwoty 5 389 744,00 zł finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i nie wymaga wkładu własnego w całym okresie jego realizacji.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/47/2019pdf203.85 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 15:07 Paweł Szot