Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Jasielskiemu na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2

Środki, o których mowa w § 1 w łącznej kwocie 1 867 259 zł w 2019 roku przeznacza się na następujące zadania:

I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w kwocie 110 000 zł;
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - w kwocie 20 900 zł;
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – w kwocie 40 000 zł;
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – w kwocie 386 579 zł;
5) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej - w kwocie 978 780 zł;
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - w kwocie 170 000 zł.
II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – w kwocie 90 000 zł;
2) Zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – w kwocie 60 000 zł;
3) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 8 000 zł;
4) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - w kwocie 3 000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/50/2019PDF371.72 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 15:06 Paweł Szot