Na podstawie art.48 ust.5 i ust.6 pkt 2 lit. a) tiret drugi i lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r., poz.2190 ze zm.) oraz § 13 i § 15 ust.1 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle oraz wniosku Wojewody Podkarpackiego, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w następującym składzie:
1) Adam Pawluś – Przewodniczący – Starosta Jasielski
2) Wojciech Zając – Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego - członek
3) Irena Baciak – członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
4) Jan Czubik - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
5) Mateusz Lechwar - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
6) Ryszard Lisowski - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
7) Ewa Wawro - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
8) Grzegorz Pers - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu
9) Magdalena Stasiowska - członek – Przedstawiciel Rady Powiatu.

2. Kadencja Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trwa 4 lata.

§ 2.

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje się na dzień 18 marca 2019 r. godz. 14.00.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/52/2019pdf193.96 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 14:25 Paweł Szot