Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, r. poz. 2190, ze zm.), art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), § 3 ust.1 i § 10 pkt 1 lit a) i b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r. poz.393 t.j.) oraz § 3 ust.1 i §12 ust.7 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się, iż w skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będzie wchodzić 4 członków, będących przedstawicielami Powiatu Jasielskiego.

§ 2

Powołuje się komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, zwaną dalej komisją konkursową, w składzie:

1) Pan Adam Pawluś - przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,
2) Pani Agnieszka Maciejowska-Rzemińska - przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,
3) Pan Adam Wyżkiewicz - przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,
4) Pan Grzegorz Pers - przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,
5) Pan Ryszard Lisowski - przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

§ 3

Na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się Pana Adama Pawlusia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr IX/53/2019pdf209.05 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, kwiecień 2019 10:03 Paweł Szot